คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
สายฝน อินทะชัย
ม.2
2
21
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 14:29:15
นาลี เอกราช
ม.2
2
23
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 14:24:39
เด็กหญิงไพรินทร์ อุ่นสำโรง
ม.2
2
10
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:23:03
เด็กหญิง ธัญสินี พันธุ์นักรบ
ม.2
2
22
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:21:52
วิสรุต วรราช
ม.2
2
7
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:19:30
เด็กหญิงฉัตรดาว สนเจริญ
ม.2
2
17
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:17:06
เด็กหญิงพรสวรรค์ ภิรมย์ไทย
ม.2
2
12
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:16:38
เด็กหญิงทิพย์สุดา แสงสศมรี
ม.2
2
9
บัานนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:11:03
เด็กหญิงศิวาพร ชินะคำ
ม.2
2
15
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 14:09:44
ด.ญ.อัมพร บาลี
ม.2
2
18
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:09:38
เด็กหญิงยศพิมล โสภัย
ม.2
2
19
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:09:08
เด็กหญิงนุชบา สมเทพ
ม.2
2
14
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:07:58
พรนภา ยุตรินทร์
ม.2
2
20
บ้านาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 14:06:16
เด็กหญิงณัฐติยา โถสายคำ
ม.2
2
16
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:04:52
เด็กสุทธิพงษ์ มะโนวัน
ม.2
2
2
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 14:03:49
เด็กชายประยูร มีน้อย
ม.2
2
4
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 14:00:39
เด็กชายรถเสน คำสิมมา
ม.2
2
6
บ้านาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 14:00:09
อานนท์ ท่าพรมทึก
ม.2
1
3
บ้านนาสีนวล
5
5
13/03/2555 - 13:20:52
ด.ญ ศรีสุดา ร่าเริง
ม.2
1
26
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 13:20:14
เด็กหญิงอรทัย ศิริไม้
ม.2
1
25
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 13:14:47
ด.ญ.นัทฐมนต์ คำพรมมา
ม.2
1
28
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 13:13:59
เด็กชาย ธนากร มังษาอุดม
ป.3
1
8
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 13:06:11
ด.ญ มาริสา ทวิกุล
ม.2
1
21
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 13:03:59
เด็กหญิงวิชุดา ธิราชรักษ์
ม.2
1
18
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 13:02:31
ด.ย.วาสนา ชัยแสง
ม.2
1
16
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 12:53:15
เด็กหญิงกัณจนา ประพาศรี
ม.2
1
23
บ้านนาสีนวล
4
5
13/03/2555 - 12:52:37
ด.ญ.ไพลิน เตือนจันทึก
ม.2
1
19
บ้านนาสีนวล
3
5
13/03/2555 - 12:51:11
ด.ญ.ไพรมณี พิจารณ์
ม.1
2
26
อุดมวิทย์
3
5
01/03/2555 - 14:50:16
นุศรา ถาวร
ม.1
1
24
ไทยรัฐวิทยา ๗๙
4
5
01/03/2555 - 13:37:58
นางสาว กมลวรรณ เขียดนิล
ม.5
1
10
กงหราพิชากร
3
5
01/03/2555 - 12:19:29
นายภานุวัฒน์ เกลาแก้ว
ม.5
1
6
กงหราพิชากร
5
5
29/02/2555 - 15:23:35
ปิยวัตร ดำชื่น
ม.5
1
1
กงหราพิชากร
5
5
29/02/2555 - 11:40:14
ประกาศิต คงรอด
ม.5
1
4
กงหราพิชากร
4
5
29/02/2555 - 11:34:27
นาย อามิน
ม.1
9
1
กงหรา
5
5
29/02/2555 - 11:27:32
นางสาว ศรวณีย์ ชูสีอ่อน
ม.5
1
22
กงหราพิชากร
4
5
29/02/2555 - 11:25:18
อนุศักดิ์ นวลอม
ม.5
1
8
กงหราพิชากร
5
5
29/02/2555 - 11:22:27
นางสาว สุพัตรา เนียมเจริญ
ม.5
2
24
กงหราพิชากร
5
5
29/02/2555 - 11:19:52
สุนันฑา ศรีจันทร์
ม.1
1
23
กงหราพิชากร
5
5
29/02/2555 - 11:18:57
นาย ชัยวัฒน์ หวัดแท่น
ม.1
1
1
กงหรา
5
5
29/02/2555 - 11:18:34
นางสาว นฤมล ขวัญสกุล
ม.5
1
16
กงหราพิชากร
3
5
29/02/2555 - 11:18:15
tippawan pinpukdee
ม.5
1
15
kongrapichakon
4
5
29/02/2555 - 11:15:11
นางสาว ปิยธิดา ดีทอง
ม.5
2
18
กงหราพิชากร
4
5
29/02/2555 - 11:13:38
สุวรรณา ขวัญสกุล
ม.5
1
25
กงหราพิชากร
4
5
29/02/2555 - 11:12:31
นางสาว ดรุณี
ม.5
1
12
กงหราพิชากร
5
5
29/02/2555 - 11:05:02
วริศษา บำรุง
ม.2
9
23
สตูลวิทยา
4
5
22/02/2555 - 12:37:20
พอเจตน์ เดชสำโรง
ม.4
1
12
วชิรา
5
5
21/02/2555 - 14:55:13
ลลิตา มะหับผลา
ม.2
6
19
สตูลวิทยา
5
5
20/02/2555 - 08:56:13
อารียา สายทรัพย์
ม.2
1
1
บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
5
5
09/02/2555 - 10:41:38
ด.ช.อารัญ แก้วสลำ
ป.3
4
2
สตูลวิทยา
3
5
30/01/2555 - 08:49:19
ด.ญ.อุศณีย์ ศิรินัย
ม.2
9
35
สตูลวิทยา
5
5
04/01/2555 - 13:17:58
[ หน้าก่อน = 8 ] กำลังแสดงหน้าที่ 9/16 [ หน้าถัดไป = 10 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16