คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
สุพรรณี นวลทอง
ม.2
4
37
ตะโหมด
3
5
06/08/2556 - 10:37:52
ด.ช. กฤษณะ ทองแก้ว
ม.2
4
2
ตะโหมด
5
5
06/08/2556 - 10:36:51
โชติรส คล้ายอ่อง
ม.6
2
13
ท้ายหาด
4
5
29/07/2556 - 11:52:28
นายกฤตพจน์ โป๊ะเงิน
ม.6
2
1
ท้ายหาด
5
5
29/07/2556 - 11:51:03
นางสาววราลักษณ์ ชินชิราศัย
ป.6
7
43
สมุทรสาครวิทยาลัย
5
5
16/07/2556 - 18:48:50
นางสาวพัชรินทร์ เลิศแสงทอง
ม.6
2
28
ท้ายหาด
4
5
16/07/2556 - 10:14:04
นางสาว ชุติกาญจน์ ชูเรือง
ม.6
2
12
ท้ายหาด
5
5
16/07/2556 - 10:06:06
น.ส.ฐิติมา พันธุ์เกตุ
ม.6
2
30
ท้ายหาด
4
5
16/07/2556 - 10:00:26
แนาย ณัฐกานต์ ดิษฐสมบรูณ์
ม.6
2
6
ท้ายหาด
4
5
16/07/2556 - 09:57:52
นายวัลลภ สกนธ์กาญจน์
ม.6
2
9
ท้ายหาด
5
5
16/07/2556 - 09:56:30
นางสาวเขมานันท์ แก้วกอง
ม.6
1
40
วังไกลกังวล
5
5
12/07/2556 - 20:15:34
น.ส.รสสุคนธ์ วงศ์ภาคำ
ป.7
1
28
ธรรมบวรวิทยา
4
5
07/07/2556 - 21:11:33
สมจินตนา ปานอินทร์
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
06/07/2556 - 11:47:08
วัชรวีร์ ลิ้นทอง
ม.2
1
1
ท้ายหาด
3
5
06/07/2556 - 11:27:53
นายปริญญา นันทะกุล
ม.5
3
45
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
05/07/2556 - 10:45:02
นางสาวศุลีมาศ ทองขลิบ
ม.5
5
2
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
05/07/2556 - 09:57:08
อภิเดช ดีลุนไชย
ม.1
1
1
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
02/07/2556 - 10:59:54
นีรนุช สีสุขา
ม.5
6
10
น้ำโสมพิทยาคม
3
5
01/07/2556 - 11:32:09
พิภาภรณ์ กุศลมานิตย์
ม.5
6
5
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
01/07/2556 - 11:29:13
นายคุณานนท์ ทองสมุทร
ม.5
6
1
น้ำโสมพิทยาคม
3
5
01/07/2556 - 11:27:12
นางสาว ณัฐชนันทน์ สังครบ
ม.6
1
10
ท้ายหาด
5
5
01/07/2556 - 10:56:21
สุวนันท์ จันทร์สุก
ม.6
1
5
ท้ายหาด
4
5
01/07/2556 - 10:55:35
นาย ธนพัต สังข์ทอง
ป.6
4
2
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
27/06/2556 - 13:46:57
มณฑา ภัทรไกรวรกิจ
ม.5
4
46
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
27/06/2556 - 13:41:34
สัญญา เเก
ม.2
1
3
ด.ป.
4
5
22/02/2556 - 11:18:42
นายจตุพร แขกกำเหนิด
ม.4
1
1
ท้ายหาด
3
5
20/02/2556 - 12:57:00
นางสาว เพ็ญนภา จุ้ยรักษา
ม.4
1
16
ท้ายหาด
3
5
20/02/2556 - 10:18:35
ไกรทอง รอรัก
ม.1
1
1
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:54:13
วันทอง หลายใจ
ม.1
1
1
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:52:35
วันวัน บ้าบอ
ม.1
1
1
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:50:25
วรฑา หนูพุ่ม
ม.2
1
24
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:48:14
ภัทราพร ผิวสุภผล
ม.2
1
23
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:46:55
ทิวา
ม.4
2
7
ท้ายหาด
4
5
12/02/2556 - 11:06:04
น.ส.สิริวรรณ เนียมพิบุลย์
ม.6
2
9
ท้ายหาด
4
5
11/02/2556 - 10:12:23
วงศกร อุบลไทรย์
ป.เอก
1
1
ท้ายหาด
3
5
26/01/2556 - 09:05:35
ชัญญานุช คงพูล
ม.6
1
1
ท้ายหาด
5
5
12/01/2556 - 10:34:04
น.ส.นาฏลัดดา ทองสุก
ม.3
1
1
ท้ายหาด
5
5
12/01/2556 - 10:31:54
น.สวงศ์ตะวัน กนกวิมาน
ม.1
1
1
ท้ายหาด
4
5
12/01/2556 - 10:28:34
Mr.ปุณญวัฒน์ สีดี
ม.3
2
10
ประชาวิทยา เด็ก ป.ว อ่ะ
5
5
09/01/2556 - 15:05:21
น.ส ศิวรัตน์ แหมะหวัง
ม.3
2
15
ประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง
3
5
09/01/2556 - 10:00:26
ภาวินี อินพล
ม.6
7
26
สุรนารีวิทยา
5
5
09/01/2556 - 00:54:01
ด.ญ.จุทามาศ พิสมัย
ม.2
1
16
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
08/01/2556 - 14:33:52
นางสาวจิราพร หาดคำ
ม.5
1
44
ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
5
5
07/01/2556 - 20:44:28
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/01/2556 - 09:14:03
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/01/2556 - 09:13:05
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/01/2556 - 09:11:52
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/01/2556 - 09:08:31
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
04/01/2556 - 08:56:59
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
04/01/2556 - 08:54:36
สายใจ จันทวงษ์
ม.1
1
1
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
04/01/2556 - 08:52:27
[ หน้าก่อน = 5 ] กำลังแสดงหน้าที่ 6/16 [ หน้าถัดไป = 7 ]
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16