คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นายเกียรติศักดิ์ ดาโรจน์
-
1
2
ยโสธรพิทยาคม
3
5
06/11/2553 - 17:59:45
เมธี ยี่เทพ
-
1
3
วังพิกุลพิทยาคม
5
5
04/11/2553 - 16:47:59
นายพงษกร แก้วคง
-
3
4
ร.ร.ไพศาลีพิทยา
3
5
04/11/2553 - 13:27:36
นางสาว ภัทราภรณ์ วายุโชติ
-
1
13
ไพศาลีพิทยา
5
5
04/11/2553 - 11:03:43
น.ส. ปัทมวรรณ นิลสนธิ์
-
1
15
ไพศาลีพิทยา
5
5
04/11/2553 - 10:57:16
ปาณิศา อ่อนดอกไม้
-
1
34
ไพศาลีพิทยา
4
5
04/11/2553 - 10:57:02
นางสาวสุวนันท์ สวาสนา
-
1
17
ไพศาลีพิทยา
4
5
04/11/2553 - 10:56:12
กมลทิพย์ เรือนปัญจะ
-
1
3
ไพศาลีพิทยา
4
5
04/11/2553 - 10:55:23
น.ส.วิชุดา โพธิ์ยา
-
1
15
ไพศาลีพิทยา
4
5
04/11/2553 - 10:55:22
นางสาวจุฑาภรณ์ หมั่นตะคุ
-
1
6
ไพศาลีพิทยา
4
5
04/11/2553 - 10:51:55
นางสาวสุชาดา ขุนสุข
-
1
16
ไพศาลีพิทยา
4
5
04/11/2553 - 10:51:34
นางสาวเจนจิรา โฮกเส็ง
-
4
38
ไพศาลีพิทยา
5
5
03/11/2553 - 09:34:35
กมลทิพย์ เรือนปัญจะ
-
1
4
ไพศาลีพิทยา
3
5
28/10/2553 - 11:01:04
ด.ช.เจตน์ จารุศักดิ์มนตรี
-
1
14
บ้านหมากแข้ง
5
5
26/10/2553 - 17:11:35
ชนพร ศรีเมือง
-
1
15
กันทรารมณ์
3
5
20/10/2553 - 15:30:44
นายนคร นาเจริจ
-
2
12
ชุมชน
3
5
07/10/2553 - 11:30:10
ด.ญ.ลลิตา สุนี
-
1
30
วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
3
5
28/09/2553 - 14:11:25
ด.ช.วิศรุต บัวประเสริฐ
-
3
6
อนุบาลวังม่วง
5
5
23/09/2553 - 14:14:23
นาฎพล เเสงจันทร์
-
1
5
บ้านเเท่น
4
5
21/09/2553 - 09:03:41
ธีรพันธ์ ประชามอญ
-
1
3
บ้านแท่นวิทยา
4
5
21/09/2553 - 08:48:49
สุกัญญา โชคบัณฑิต ฐิติมา ชำนาญ
-
2
36
บ้านแท่นวิทยา
5
5
21/09/2553 - 08:35:13
นาย อดิศักดิ์ จันทร์หอม
-
4
5
สุราษฎร์ธานี2
5
5
17/09/2553 - 13:48:37
น.ส.ทาริกา เรืองแท้
-
4
13
สุราษฎร์ธานี2
4
5
17/09/2553 - 13:44:18
นางสาวจุฑามณี เลิศไกร
-
4
10
สุราษฎร์ธานี2
5
5
17/09/2553 - 13:43:53
thanapong
-
4
4
st.2
4
5
17/09/2553 - 13:43:28
นาย อดิศักดิ์ จันทร์หอม
-
4
5
สุราษฎ์ธานี2
5
5
17/09/2553 - 13:42:05
นางสาวนุชรีย์ มีพัฒน์
-
4
20
สุราษฎร์ธานี 2
5
5
17/09/2553 - 13:42:03
น.ส.นพมาศ นวลมุสิก
-
4
14
สุราษฎร์ธานี2
5
5
17/09/2553 - 13:41:58
นางสาวจุฑามณี เลิศไกร
-
4
10
สุราษฎร์ธานี2
5
5
17/09/2553 - 13:41:51
นางสาว มนสิกาญจน์ เกื้อประจง
-
4
18
สุราฎร์ธานี2
5
5
17/09/2553 - 13:41:41
นาย ธรรวา บุญศิริชัย
-
4
1
สุราษฎร์ธานี 2
5
5
17/09/2553 - 13:41:34
นภัสวรรณ ปิ่นทอง
-
4
15
สธ2
3
5
17/09/2553 - 13:38:06
นิยดา สุปันตี
-
4
17
สธ.2
3
5
17/09/2553 - 13:36:36
เฉลิมชาติ
-
4
6
สธ.2
5
5
17/09/2553 - 13:35:50
นางสาวนฤมล คงแป้น
-
4
16
สุราษฎร์ธานี 2
4
5
17/09/2553 - 13:35:36
น.ส.ชุตินันท์ เผ่าเพ็ง
-
4
11
สุราษฎร์ธานี 2
3
5
17/09/2553 - 13:34:54
กิตติศักดิ์
-
4
8
สุราษฎร์ธานี2
4
5
17/09/2553 - 13:34:18
anunya
-
1
1
เก่าขามวิทยา
5
5
16/09/2553 - 15:50:19
นายเฉลิมชัย สิริวรจรรยาดี
-
2
8
สุราษฎร์ธานี2
5
5
16/09/2553 - 15:38:53
นาย สิทธิโชค อินทสุทธิ์
-
2
6
สุราษฎร์ธานี 2
5
5
16/09/2553 - 15:28:56
นางสาวเกษราภรณ์ แช่มชื่น
-
2
21
สุราษฎร์ธานี 2
5
5
16/09/2553 - 15:28:48
กฤษณรงค์ ฤทธิกัน
-
2
2
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 15:28:25
นายหาญณรงค์ จินาภิรมย์
-
2
9
สุราษฎร์ธานี2
5
5
16/09/2553 - 15:27:49
รัตนพงศ์ จันทรพงศ์
-
2
1
สธ.2
5
5
16/09/2553 - 15:25:51
นายเพชรชรัตน์ พินิจ
-
2
4
สุราษกร์ธานี2
3
5
16/09/2553 - 15:21:19
รัตนพงศ์ จันทรพงศ์
-
2
1
สธ.2
4
5
16/09/2553 - 15:20:03
ด.ญ.มาลินี ชนะเพีย
-
3
33
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 13:50:53
ด.ญ.สุพัชนา ผลมาตย์
-
3
23
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 13:49:03
ด.ญ.จริยา คลังวงษ์
-
3
26
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 13:48:05
ด.ญ.น้ำทิพย์ ปานวิเศษ
-
3
31
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 13:47:13
[ หน้าก่อน = 13 ] กำลังแสดงหน้าที่ 14/16 [ หน้าถัดไป = 15 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16