คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นายสิทธิพงษ์ คำสุข
ม.6
2
8
วังโป่งพิทยาคม
5
5
25/09/2555 - 18:10:42
อารีรัตน์ พุทธโจทย์
ม.3
2
17
ไชยปราการ
3
5
08/09/2555 - 11:32:49
ด.ช วีรศักดิ์ เสียงเลิศ
ม.1
1
33
ประชาวิทยา
3
5
07/09/2555 - 15:20:50
โกวิทย์
ม.3
1
1
บ้านโพนเเพง
3
5
27/08/2555 - 09:29:39
ด.ช.ณัฐยศ ก้อนเพชร
ม.3
1
15
เมืองตลุงพิทยาสรรพร์
5
5
23/08/2555 - 09:35:39
อารีรัตน์ พุทธโจทย์
ม.3
2
17
ไชยปราการ
3
5
15/08/2555 - 10:55:17
ด.ญ.กนิษฐา พวงทอง
ม.3
2
13
บ้านห้วยสิงห์
3
5
14/08/2555 - 15:48:06
ด.ญธัญญารัตน์ สุรเมธีมาณพ
ม.3
1
22
ไชยปราการ
4
5
14/08/2555 - 11:33:30
ชนพล
ม.3
4
8
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
10/08/2555 - 10:34:42
ด.ญ.ชนิตา ชนะประโคน
ม.3
3
41
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
09/08/2555 - 10:54:52
วราวุธ
ม.1
1
1
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
09/08/2555 - 10:53:41
นิธิ เจริญศิริ
ม.1
1
1
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
09/08/2555 - 10:53:12
ภาณุวิชญ์
ม.3
3
22
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ fc
4
5
09/08/2555 - 10:52:52
ภานุวัฒน์
ม.3
3
24
31140
4
5
09/08/2555 - 10:52:16
Nisa
ม.3
3
37
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
09/08/2555 - 10:51:54
เด็กหญิงจิดาภา บุญก้อมี
ม.3
1
38
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 09:13:34
อารีรัตน์ ภักภูมินทร์
ม.3
1
41
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 09:13:09
ด.ช.จอน ทอง อุล กบ เนียง หมึก
ม.1
1
1
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 09:10:52
ด.ญ.สุจิณณา มาบิดา
ม.3
1
35
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
09/08/2555 - 09:08:47
ด.ช.ณัฐนันท์ เก็มประโคน
ม.1
1
13
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 09:03:25
ด.ช.วรานนท์ นาคย้อย
ม.3
1
26
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 09:02:58
ด.ช.ณัฐยศ ก้อนเพชร
ม.3
1
15
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 09:02:28
ณัฐพล วงเสนา
ม.3
1
14
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
09/08/2555 - 08:58:12
น.ส.อัชญา ทาหลวง
ป.5
1
36
ไชยปราการ
5
5
05/08/2555 - 13:28:57
เด็กหญิงกิตติยา งามดี
ป.3
7
26
หนองหานวิทยา
3
5
02/08/2555 - 16:09:33
น.ส.ภิลาวัลย์ สุนันต๊ะ
ม.4
1
19
ไชยปราการ
5
5
31/07/2555 - 14:12:47
นิตยา พันธ์ผา
ม.6
12
24
กันทรารมณ์
5
5
23/07/2555 - 09:35:39
สุธิพร แซ่อิ่ม
ม.5
6
26
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
18/07/2555 - 10:20:51
นายณฐวุฒิเหมหงษา
ม.6
1
1
ธรรมโ
3
5
15/06/2555 - 13:58:28
นาย วรวุฒิ ชนะวงษ์
ม.6
6
6
ธรรมโชติ
5
5
15/06/2555 - 13:45:31
นาย อานนท์ กันแสง
ม.6
6
1
ธรรมโชติศึกษาลัย
4
5
15/06/2555 - 13:25:17
นาย ทรงกลด ปรึกษา
ม.6
6
5
ธรรมโชติศึกษาลัย
5
5
15/06/2555 - 13:22:53
ปรัชญา แก่นสาร
ม.5
2
2
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
13/06/2555 - 10:28:21
นางสาว ชลลดา เดชคงทน
ม.5
6
37
ด.ม.จ
5
5
13/06/2555 - 10:25:45
ภานุชนารถ
ม.5
6
38
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
13/06/2555 - 10:23:53
อลิษา
ม.5
6
32
ดอนเมืงจาตุรจินดา
5
5
13/06/2555 - 10:23:39
apinya
ม.5
6
31
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
13/06/2555 - 10:20:59
พลอยฟ้า
ม.5
6
28
ดมจ.
5
5
13/06/2555 - 10:19:55
ปราบต์ จงไพบูลย์
ม.5
6
3
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
13/06/2555 - 10:18:52
วีรภัทร พัฒลากุล
ม.5
6
4
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
13/06/2555 - 10:18:38
ปรัชญา แก่นสาร
ม.5
6
2
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
13/06/2555 - 10:17:59
มนฑกานติ์ โมสิกะ
ม.5
1
30
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
10/06/2555 - 22:48:38
น.ส. ชวิศา อินโต
ม.6
6
27
ธรรมโชติศึกษาลัย
4
5
08/06/2555 - 14:26:50
วรวรรณ คำแผง
ม.6
6
22
ธรรมโชติ
3
5
08/06/2555 - 14:16:58
พรสุดา พุ่มจำปา
ม.6
6
29
ธรรมโชติศึกษาลัย
3
5
08/06/2555 - 14:14:47
สุภาภรณ์ รักาศรี
ม.5
2
40
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
07/06/2555 - 13:39:02
น.ส.ศิริพร
ม.1
1
1
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
23/05/2555 - 11:08:04
นายคณิต กลางประพันธ์
ม.6
1
3
หนองสูงสามัคคีวิทยา
5
5
22/03/2555 - 22:02:22
สมโภชน์ จอกทิพย์
ม.2
2
3
บ้านนาสีนวล
4
5
14/03/2555 - 14:55:21
พรชัย ศรีทาทุม
ม.2
2
8
บ้านนาสีนวล
3
5
14/03/2555 - 14:47:43
[ หน้าก่อน = 7 ] กำลังแสดงหน้าที่ 8/16 [ หน้าถัดไป = 9 ]
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16