คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ญปิยฉัตร แหกกลาง
ม.2
1
18
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:35:41
ด.ญ.สร้อยลดา วรวงษ์
ม.2
1
22
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:35:14
ด.ญ เบญจมาศ เมาไธสง
ป.3
1
16
บ้านค่าย
4
5
27/05/2558 - 13:34:52
ด.ช.ปุณณานันท์ เทพศาสตรา
ม.2
1
6
บ้านค่าย
4
5
27/05/2558 - 13:34:30
ด.ญ.ปัทมา ประเทืองผล
ม.2
1
17
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:33:01
ด.ญ.วทันยา อภิบูลย์
ม.2
1
19
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:28:43
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 10:01:11
สรวิชญ์ ภาณุสิทธิ์พงศ์
ม.3
1
1
ท้ายหาด
4
5
14/02/2558 - 09:59:28
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วดำ
ม.1
1
17
วัดห้วยกรวด
4
5
29/12/2557 - 10:41:27
ด.ญ พรธีรา เขียดนิล
ม.2
1
22
กงหราพิชากร
3
5
23/12/2557 - 10:11:32
วรเมธ รามศรี
ม.4
2
23
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:30:40
มนัสชัย ดินทอง
ม.4
2
22
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:30:09
สรวิศ ทองปราบ
ม.4
2
27
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:29:16
ธันธวัส เพชรหรีม
ม.4
2
42
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:28:06
การุณ เหย็มโหน้ง
ม.4
2
1
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:23:33
มนัสชัย ดินทอง
ม.4
2
22
กงหราพิชากร
4
5
04/12/2557 - 12:23:30
ธเนศ เหล็มปาน
ม.4
2
41
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:20:29
ธเนศ เหล็มปาน
ม.4
1
41
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:19:52
นาย สุรัตน์ เนียมเกตุ
ม.4
2
28
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:14:12
นาย ธัญมงคล ปล้องใหม
ม.4
2
12
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:12:34
ณัฐพงศ์ รัตนานุกูล
ม.4
2
8
กงหราพิชากร
4
5
04/12/2557 - 12:10:07
ชวนพงค์ อินขาว
ม.4
2
6
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:09:53
นาย ปรีชา บิงลังเจ๊ะ
ม.4
2
19
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:09:25
ณัฐวุฒิ รัตนานุกูล
ม.4
2
9
กงหราพิชากร
4
5
04/12/2557 - 12:08:32
ธีรศักดิ์ อักษรเนียม
ม.4
2
17
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:07:57
วรเมธ รามศรี
ม.4
2
23
กงหราพิชากร
4
5
04/12/2557 - 12:07:26
จิรพนธ์ โสไกร
ม.4
2
5
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:06:51
ประกาศิต คงสุด
ม.4
2
18
กงหราพิชากร
5
5
04/12/2557 - 12:05:20
วรเมธ รามศรี
ม.4
2
23
กงหราพิชากร
3
5
04/12/2557 - 11:58:54
ธาดา โหยชุม
ม.4
2
14
กงหราพิชากร
4
5
04/12/2557 - 11:57:46
ด.ญ.ภัทราวดี หนูเรือง
ม.2
1
26
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 10:05:42
รัชฎา คงเกื้อ
ม.2
1
27
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:44:35
สุรัสวดี เพชรสุด
ม.2
1
29
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:43:55
ด.ญ กาญจนา เพชรโชติ
ม.2
1
12
โรงเร๊ยนกงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:42:34
สุรัสวดี เพชรสุด
ม.1
1
29
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:42:07
ด.ญ เสาวลักษณ์ สมบูรณ์
ม.2
1
31
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:41:54
สุณิสา ราป้อม
ม.1
1
36
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:40:48
ด.ญ.ธรียา ลายทิพย์
ม.2
1
19
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:39:35
ด.ญ ภัทรวดี นวลเปียน
ม.2
1
25
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:39:21
กันติชา ช่วยยก
ม.1
1
11
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:38:28
ด.ญ พรธีรา เชียดนิล
ม.2
1
22
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:38:01
ด.ช.อภิชัย ฟักช้าง
ม.2
1
9
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:32:28
วุฒิพงษ์
ม.1
1
8
กงหราพิชากร
5
5
02/12/2557 - 09:30:11
ทศวรรษ
ม.2
1
1
กงหราพิชากร
5
5
02/12/2557 - 09:29:09
ด.ช.เทพทวี ชายเกตุ
ม.2
1
2
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:22:31
ปิยะ
ม.1
1
1
ลาดปลา
4
5
18/11/2557 - 19:05:05
ไอรดา ทองขาว
ม.3
1
22
ทัพพระยาพิทยา
5
5
17/09/2557 - 09:22:21
จุฑามาศ กว้างนอก
ป.4
1
23
ท.พ.พ
4
5
17/09/2557 - 09:20:03
ธัญจิรา รักษาวงค์
ม.3
1
24
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:10:56
แสงจันทร์ พรมตระกูล
ม.3
1
20
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:05:00
[ หน้าก่อน = 2 ] กำลังแสดงหน้าที่ 3/16 [ หน้าถัดไป = 4 ]
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16