คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นัทวุธ สร้อยแสงจันทร์
ม.3
1
2
ท้ายหาด
3
5
28/09/2556 - 11:09:58
นาย พัสกร โป๊ะวัฒนา
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
28/09/2556 - 11:00:53
นาย ณรงค์ฤทธิ์ บำรุงศรี
ม.2
1
1
ท้ายหาด
3
5
28/09/2556 - 10:28:57
นายภูวเดช บำรุงศรี
ม.2
1
1
ท้ายหาด
4
5
28/09/2556 - 10:24:08
พนะ พลนำ
ป.1
2
5
ตากวิทยา
4
5
25/09/2556 - 02:18:49
ด.ญ.จิตรา บุญคง
ม.3
2
5
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
22/09/2556 - 06:54:46
ด.ญ. ปัณฑณัฏฐ์ พรหมมปัญญา
ม.2
3
19
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
5
5
21/09/2556 - 21:17:29
ด.ญ. ปัณฑณัฏฐ์ พรหมมปัญญา
ม.2
3
19
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
5
5
21/09/2556 - 21:16:16
ด.ญ. ปัณฑณัฏฐ์ พรหมมปัญญา
ม.2
3
19
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
3
5
21/09/2556 - 21:14:15
ด.ญ. ปัณฑณัฏฐ์ พรหมมปัญญา
ม.2
3
19
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
3
5
21/09/2556 - 21:12:55
ด.ญ. ปัณฑณัฏฐ์ พรหมมปัญญา
ม.2
3
19
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
4
5
21/09/2556 - 21:10:38
mukiymin Vipoosikul
ม.2
4
12
ตะโหมด
5
5
17/09/2556 - 10:42:48
ด.ญ.จันทร์สุดา สมนึก
ม.1
1
35
อนุบาลพรประดิษฐ์
3
5
16/09/2556 - 14:23:59
natta chuabrum
ม.3
1
10
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
16/09/2556 - 13:36:56
ด.ญ.ฐิติรัตน์ โม๊ะประโคน
ม.3
2
41
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
12/09/2556 - 22:52:12
ด.ญ.จิตรา บุญคง
ม.3
2
5
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
12/09/2556 - 18:58:09
ด.ญ. นพรัตน์ แซ่เฉิน
ม.2
2
26
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3
5
09/09/2556 - 10:40:59
ด.ญ.ณัฐฐา เชือบรัมย์
ม.3
1
10
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
02/09/2556 - 11:27:25
ด.ญ.ณิชาภรณ์ คำเปียงใจ
ม.3
1
42
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
02/09/2556 - 11:25:53
ด.ญ.ณัฐฐา เชือบรัมย์
ม.1
1
1
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
02/09/2556 - 11:24:02
นาย วรวิช ราชกิจ
ม.3
11
30
ศรีราชา
5
5
30/08/2556 - 22:43:23
ด.ช.วงศธร ชาญประโคน
ม.3
6
27
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
29/08/2556 - 13:38:55
สมพร จันทร์บัณฑิตย์
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
26/08/2556 - 15:19:07
ปัทมา สุริยะ
ม.1
1
18
ท้ายหาด
3
5
26/08/2556 - 15:06:58
ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำภูษา
ม.1
1
22
ท้ายหาด
5
5
26/08/2556 - 15:05:31
ด.ช. ธนวัฒน์ บุคลักษณ์
ม.1
1
3
ท้ายหาด
4
5
26/08/2556 - 15:02:36
ด.ญ กาญจนา แพงมาลา
ม.1
1
11
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:22:55
อภิรักษ์ โพธิ์โพ้น
ม.1
1
20
นิคมสร้างตนเอง
3
5
16/08/2556 - 09:22:02
สุริยา
ม.1
1
2
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:20:27
เขมทัต
ม.1
1
15
นิคมสร้างตนเอง
4
5
16/08/2556 - 09:19:54
กิติศักดิ์
ม.1
1
1
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:19:37
เดชดำรงค์
ม.1
1
3
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:19:19
เสาวลักษณ์
ม.1
1
10
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:19:00
ด.ญ.สมฤทัย นิลกำแหง
ม.1
1
13
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:18:57
ด.ญ.รัตติกาล ยิ้มสรวล
ม.1
1
6
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:18:56
อโนชา 1
ม.1
1
8
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:18:46
ด.ญ เหมหงศ์ แก้วจันทร์
ม.1
1
9
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:17:48
ด.ญ.ญาดา มะรุม1
ม.1
1
16
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:17:03
วีรภัทร
ม.1
1
1
นิคมสร้างตนเอง
5
5
16/08/2556 - 09:16:08
อภิรักษ์ โพธิ์โพ้น
ม.1
1
20
นิคมสร้างตนเอง
3
5
16/08/2556 - 09:15:17
เขมทัต
ม.1
1
15
นิคมสร้างตนเอง
3
5
16/08/2556 - 09:14:17
สุริยา ร่มโพธิ์ทอง
ม.1
1
2
นิคมสร้างตนเอง
4
5
16/08/2556 - 09:14:02
กิติศักดิ์ 1
ม.1
1
1
นิคมสร้างตนเอง
3
5
16/08/2556 - 09:13:48
อโนชา 1
ม.1
1
8
นิคมสร้างตนเอง
3
5
16/08/2556 - 09:13:00
ด.ช.ศุภกิต ปานนก
ม.1
1
7
นิคมสร้างตนเอง
3
5
16/08/2556 - 09:12:52
สุพรรณี ขุนเพชร์
ม.2
4
36
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:15:04
รัตติชัยน์ ธนพัฒน์ศิริ
ม.1
2
16
นิคมสร้างตนเอง
5
5
15/08/2556 - 09:27:09
เจริญชัย เทียนดี
ม.1
2
19
นิคมสร้างตนเอง
5
5
15/08/2556 - 09:24:20
ชาลิสา ภักดีสุวรรณ
ม.2
4
23
ตะโหมด
3
5
06/08/2556 - 11:55:19
วริศรา อาจสามารถ
ม.2
4
31
ตะโหมด
5
5
06/08/2556 - 11:42:42
[ หน้าก่อน = 4 ] กำลังแสดงหน้าที่ 5/16 [ หน้าถัดไป = 6 ]
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16