คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นฤเบศร์ สุขสงค์
ม.4
8
39
ทวีธภิเศก
5
5
20/07/2554 - 13:47:33
อธิสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ
ม.4
8
17
ทวีธาภิเศก
5
5
20/07/2554 - 13:46:37
รเณศณัฏฐ์
ม.4
8
8
ทวีธา
5
5
20/07/2554 - 13:45:47
วงศพัทธ์ คงพิมลรัตน์
ม.4
8
9
ทวีธาภิเศก
5
5
20/07/2554 - 13:42:44
dewza1112@hotmail.com
ม.4
8
26
ทวีธาภิเศก
4
5
20/07/2554 - 13:41:44
อธิสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ
ม.4
8
17
ทวีธาภิเศก
4
5
20/07/2554 - 13:36:43
มณีรัตน์ เนาคำแพง
ม.5
1
23
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
3
5
20/07/2554 - 10:15:22
นาย อ่านทำไม บ้ารึป่าว
ป.1
1
1
ปัญญานุกูล
5
5
19/07/2554 - 12:55:29
นายจิรายุ ละอองมณี
ม.5
3
25
อมาตยกุล
5
5
19/07/2554 - 12:51:48
ด.ญ.ชลิตา อายุพงศ์
ม.3
3
38
สตรีภูเก็ต
5
5
19/07/2554 - 12:30:48
อนุชสรา นิยมทอง
ม.3
1
1
ชุมชนวัดปราสาท
3
5
14/07/2554 - 13:36:47
พีชณัณต์ พันเชื้อ
ม.3
1
7
วัดหนองพะวา
4
5
11/07/2554 - 14:03:29
น.ส.วรางคณา อานุภาพมงคล
ม.5
2
33
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
08/07/2554 - 15:04:26
นายดลธกิต ศิริโยธา
ม.6
2
8
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
08/07/2554 - 15:01:53
นายกิตติกร โพธิ์สุวรรณ
ม.6
2
2
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
08/07/2554 - 15:00:05
นาย สุวรรณ ว่องไว
ม.6
2
14
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
08/07/2554 - 14:57:35
นางสาวกรรณิกา ดวงแก้วงาม
ม.6
2
36
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
08/07/2554 - 14:55:41
จาตุรนต์ สุวรรณรัตน์
ม.5
2
2
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
07/07/2554 - 09:19:59
วงศา มากมี
ม.2
8
30
มาบข่า
3
5
01/07/2554 - 15:04:15
นางสาวดวงรัตน์ ศรีสุนนท์
ม.6
2
26
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 15:04:07
นางสาวสัตตกมล สิ่วไธสง
ม.6
2
24
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 15:02:37
นาย กิตติกร โพธิ์สุวรรณ
ม.6
2
2
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 15:01:22
นางสาว กนกกาญจน์ แก่กล้า
ม.6
2
21
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 15:01:10
นางสาว พิทิชา เจริญพงษ์
ม.6
2
35
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 15:01:06
นายวราธร สาประเสริฐ
ม.6
2
12
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 15:00:04
ภูริชญา จันทร์มณี
ม.6
2
33
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:59:16
ศิรวิชพงษ์ นุชเจริญผล
ม.6
2
2
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:58:03
นางสาวปานวาส แซ่ไหล
ม.6
2
29
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:57:53
นางสาวนฤมล เทศรุ่งเรือง
ม.6
2
22
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:57:01
น.ส.สุนันท์ จอนใจตรง
ม.6
2
23
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:55:48
นางสาวสาธิกา สรโยธิน
ม.6
2
19
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:54:23
นางสาวเบญญทิพย์ เอี่ยมวิไล
ม.6
2
34
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 14:54:17
น.ส.ภูษณิศา นวลตา
ม.6
2
32
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 14:54:06
น.ส.อาจารี ดุกล้า
ม.6
2
25
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 14:53:10
นางสาว ยลดา อ่วมเกิด
ม.6
2
18
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:53:08
น.ส.ณัฐมาศ วงศ์พุทธา
ม.6
2
20
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:52:35
นางสาวธัญญ์พิชชา รัตนเกตุ
ม.6
2
30
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:52:25
น.ส. กรกนก แก้วทะเล
ม.6
2
37
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 14:49:36
นางสาว กาญจนา ธนารัตน์
ม.6
2
28
รยว3
3
5
01/07/2554 - 14:47:59
พุดกรอง บุญพา
ม.6
4
23
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:25:35
นาย ธนกฤษณ์ ทองคำสุข
ม.6
4
8
ระยองวิทปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 09:25:10
นาย ดลสันต์ จันทร์ขำ
ม.6
4
7
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
01/07/2554 - 09:23:45
นาย สมประสงค์ แก้วประถม
ม.6
4
27
ระยองวิทยาคมปากนำ้
4
5
01/07/2554 - 09:22:11
มงคล ฤทธิภา
ม.6
4
14
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:22:10
จิรพง โสมศรีแก้ว
ม.1
6
4
ร.ย.ว.3
3
5
01/07/2554 - 09:21:03
นายบริณต อัมพรมหา
ม.6
4
2
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:20:59
นางสาว กรรณิการ์ พะกะยะ
ป.7
4
27
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:20:17
อิทธิพล บุดดานอก
ป.5
6
28
ร.ย.ว.3
3
5
01/07/2554 - 09:19:30
กสิน เนตรกันหา
ม.6
4
13
ระยองวิทยามคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:19:24
นาย จักรกริช หมายชอบ
ม.6
4
15
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:18:43
[ หน้าก่อน = 11 ] กำลังแสดงหน้าที่ 12/16 [ หน้าถัดไป = 13 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16