คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ช. ณัฐนนท์ ยังกิจการ
ม.1
2
3
ท้ายหาด
3
5
21/02/2563 - 13:28:44
001dfdfdd
ม.1
1
1
dkdkk
5
5
11/02/2563 - 14:03:26
นางสาวจิรวรรณ ชาญประดิษฐ์
ม.6
1
25
กันทรารมณ์
4
5
14/11/2562 - 22:29:08
นายเปรม สารการ
ม.6
4
23
กันทรารมณ์
3
5
04/10/2562 - 11:09:27
นายเปรม สารการ
ม.6
4
4
กันทรารมณ์
3
5
04/10/2562 - 10:31:56
นางสาวปวีณา วราพุฒ
ม.6
8
2
กันทรารมณ์
3
5
15/09/2562 - 21:12:46
ด.ญ.ศิริยุพา แสงสว่าง
ม.3
2
17
ท้ายหาด
4
5
11/03/2562 - 12:04:46
ด.ญ.ธมนวรรณ บัณฑิต
ม.3
2
19
ท้ายหาด
3
5
11/03/2562 - 11:56:49
นางสาวพิชญา สิงห์เล็ก
ม.3
2
23
ท้ายหาด
4
5
11/03/2562 - 11:47:18
นางสาวพิมลวรรณ พราหมณ์รักษา
ม.3
2
22
ท้ายหาด
3
5
11/03/2562 - 11:39:22
น.ส. ปธิณญา ชมบุญอินทร์
ม.4
1
16
ท้ายหาด
3
5
07/02/2562 - 10:36:58
กสิณ ไคเฮง
ม.2
1
3
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 16:13:59
รุ่งทิพย์ นุชน้อย
ม.2
1
24
ท้ายหาด
5
5
06/02/2562 - 16:09:54
เกวลึ วจสัตย์
ม.2
1
17
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 08:54:32
ภัทราพร ปลื้มใจ
ม.2
1
22
ท้ายหาด
4
5
06/02/2562 - 08:52:51
ด.ญ.อุษา เพ็ชรกระพันธ์
ม.2
1
25
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 08:52:40
ด.ช.ศิวพงศ์ วาดเขียน
ม.2
1
11
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 08:40:27
นางสาว วรรณิศา กรสวัสดิ์
ม.6
1
20
ท้ายหาด
3
5
01/02/2562 - 11:49:26
น.ส.ณิชากร ถิ่นฐาน
ม.6
1
19
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:43:33
นางสาวสุรินทร์ทิพย์ นวลจันทร์
ม.6
1
15
ท้ายหาด
3
5
01/02/2562 - 11:42:46
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชูกุศล
ม.5
2
11
ท้ายหาด
3
5
30/01/2562 - 15:16:16
น.ส.สิรินันท์ นวนผ่อง
ม.5
2
12
ท้ายหาด
4
5
30/01/2562 - 15:08:03
ด.ช.พัชรพล เรืองรักษ์
ม.2
1
7
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:11:42
ด.ช.วิษณุ ชาติพุก
ม.2
1
9
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:08:14
นฤงพศ์ พันธ์สวัสดิ์
ม.2
1
4
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:07:45
ด.ช.พงศกร ปิ่นมณี
ม.2
1
5
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:05:13
ด.ญ.กฤติยา วัดเมือง
ม.2
1
16
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:04:56
ด.ช.ธีรนันท์ จันทร์กระจ่าง
ม.2
1
14
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 08:49:11
นางสาวสรินยา พวงแก้ว
ม.6
1
23
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:54:57
น.ส. ภัทราพร คลองประเสริฐ
ม.6
1
22
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:54:15
นางสาวอภิญญา ศรีโชติ
ม.6
1
29
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:52:50
น.ส.ปุญวย์ บุญชู
ม.6
1
28
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:52:41
นางสาว รัตนาภรณ์ คำภูษา
ม.6
1
12
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:52:26
น.ส.ณิชากร ถิ่นฐาน
ม.6
1
19
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:52:10
นางสาวพิมพ์วลัญช์ อินประเสริฐ
ม.6
1
26
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:51:08
นางสาววรรณิศา กรสวัสดิ์
ม.6
1
20
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:51:07
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:50:49
นางสาว อรวรรณ จิติวงศ์
ม.6
1
30
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:50:38
น.ส วรรณี อุดมขจรกิตติ
ม.6
1
13
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:49:38
น.ส.สิรวดี แย้มสอาด
ม.6
1
14
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:49:37
นางสาวชลนิชา พุทธชาติ
ม.6
1
9
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:45:46
นางสาว สุนิษา เกิดสังข์
ม.4
1
7
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:55:38
นางสาวเกตนิภา สลัดทุกข์
ม.4
1
13
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:52:17
นางสาวสุธินันท์ สามีหวัง
ม.4
1
9
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:50:56
นางสาว วันวิสา อยู่กลัด
ม.4
1
14
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:50:50
ทวีพร ภโลประการณ์
ม.5
2
17
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 15:01:47
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.1
2
7
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:34:48
นายวิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:34:02
่้ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
8
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:33:12
นาย ธวัชชัย อยู่ยงค์
ม.6
2
2
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:22:40
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16