คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ญ.ปิยภรณ์ คล้ายเกิด
ม.2
1
18
ท้ายหาด
3
5
26/12/2554 - 14:36:05
ด.ญ.ธันวา ศรีโหร
ม.2
1
16
ท้ายหาด
3
5
26/12/2554 - 14:33:54
ด.ญ.รัชนีกร คงช้าง
ม.2
1
24
ท้ายหาด
3
5
26/12/2554 - 14:20:25
ด.ช.วสุพล จันทร์ขำ
ม.2
1
10
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 14:20:19
ด.ญ.ดาราวดี น่วมสวัสดิ์
ม.2
1
15
ท้ายหาด
4
5
26/12/2554 - 14:18:28
ด.ช.วรวัฒน์ เมืองศักดา
ม.2
1
9
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 14:17:41
ด.ญ.นพวรรณ ทองภู
ม.2
1
25
ท้ายหาด
4
5
26/12/2554 - 14:11:20
ด.ญ.ณัฐกมล มลทิน
ม.2
1
14
ท้ายหาด
3
5
26/12/2554 - 14:09:33
ด.ช.ประสิทธิ์ นุชโสภา
ม.2
1
6
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 14:02:40
ด.ช.นัทธพงศ์ สุวนิชกุล
ม.2
1
5
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 14:02:11
ด.ช.พงษ์สิทธิ์ เสือพิทักษ์
ม.2
1
7
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 14:00:40
ด.ช.ณัฐชฎา คงมณี
ม.2
1
3
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 13:55:33
ด.ช.ภูวดล สอนประสาร
ม.1
1
10
ท้ายหาด
4
5
26/12/2554 - 11:49:37
ด.ช.สุรวัฒน์ บุรพจิตร์
ม.1
1
2
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 11:47:18
ศุภสิทธิ์ ไล้สกุล
ม.1
1
7
ท้ายหาด
5
5
26/12/2554 - 11:40:17
ด.ช. ยุทธนา อินทรสุวรรณ
ม.1
1
5
ท้ายหาด
4
5
26/12/2554 - 11:38:55
ด.ช.ชนะชัย ศรสิทธิ์
ม.1
1
8
ท้ายหาด
3
5
26/12/2554 - 11:36:16
ด.ช.ภานุวัฒน์ สุทธสินธุ์
ม.2
3
18
ท้ายหาด
3
5
20/12/2554 - 14:10:26
นายธีระวัฒน์ สูบกระโทก
ม.6
4
2
เสีงสาง
4
5
10/11/2554 - 10:01:33
นายธีรวัฒน์ สนธยา
ม.6
3
7
เสิงสาง
5
5
08/11/2554 - 14:45:42
นายสราวุธ เกสกลาง
ม.6
2
2
เสิงสาง
4
5
08/11/2554 - 10:00:18
นายชาญชัย ปทุมรังสรรค์
ม.6
2
1
เสิงสาง
3
5
08/11/2554 - 09:55:11
ประถมาภรณ์ หวังช่วยกลาง
ม.6
2
3
เสิงสาง
4
5
08/11/2554 - 09:48:46
จุฑารัตน์ ราป้อม
ม.2
1
1
กงหราพิชากร
5
5
23/09/2554 - 12:43:29
น.ส.วีณา กลิ่นสอาด
ม.5
3
43
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
21/09/2554 - 15:27:05
ด.ชสมปราชย์ นวนเปียน
ม.2
2
9
กงหราพิชากร
5
5
21/09/2554 - 10:21:09
ด .ญ สุรัสวดี พลนุ้ย
ม.2
2
18
กงหราพิชากร
4
5
21/09/2554 - 10:20:41
ด.ช จารวี ไหมหมาด
ม.2
2
1
กงหราพิชากร
4
5
21/09/2554 - 10:18:04
จิระวัฒน์ เศรษฐสุข
ม.2
2
2
กงหราพิชากร
5
5
21/09/2554 - 10:17:59
อรูณรัตน์ ไวยกูล
ม.2
2
20
กงหราพิชากร
5
5
21/09/2554 - 10:11:52
ธัญญารัตน์ รัตนนท์
ม.2
2
13
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 10:08:56
ด.ญ.ลลิตา จันทร์ไข่
ม.2
2
15
กงหราพิชากร
4
5
21/09/2554 - 10:04:44
สุกฤตา ชายเกตุ
ม.2
2
17
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 10:02:58
ด.ญ. เมธรีา ช่วยยก
ม.2
2
14
กงหราพิชากร
4
5
21/09/2554 - 09:56:36
ศศิธร ด้วงจันทร์
ม.2
2
22
กงหราพิชากร
4
5
21/09/2554 - 09:49:40
เด็กหญิงณัฐกานต์ มาลี
ม.2
2
12
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:49:08
สมรักษ์ พิพัฒน์
ม.2
2
10
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:48:32
เด็กหญิงอรปรียา บุญโญประสิทธิ์
ม.2
2
26
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:46:55
ด.ช.ธเนศ ปิ่นภักดี
ม.2
2
6
ร.ร กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:46:38
ด.ญ.กัญติญา แสวงบุญ
ม.2
2
11
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:46:34
ด.ญ.ศิริลักษณ์ เศรษฐชนะ
ม.2
2
16
กงหราพิชากร
4
5
21/09/2554 - 09:43:12
อนันตญา ปานแดง
ม.2
2
19
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:42:56
ด.ช.ธวัชชัย เดชอรัญ
ม.2
2
7
กงหราพิชากร
5
5
21/09/2554 - 09:42:14
วาริส มะกอยี
ม.2
2
8
กงหราพิชากร
5
5
21/09/2554 - 09:42:04
ศิริวิมล นะแหล่
ม.2
2
23
กงหราพิชากร
3
5
21/09/2554 - 09:41:43
นนทชัยช่วยเทศ
ม.2
1
24
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 10:18:42
สินิทธา มัชฌิมวงษ์
ม.2
1
18
กงหราพิชากร
4
5
20/09/2554 - 10:10:07
สิทธิชัย ศรียานเก็ม
ม.1
1
8
กงหราพิชากร
4
5
20/09/2554 - 10:09:13
นารีรัตน์ หวัดแท่น
ม.2
1
26
กงหราพิชากร
4
5
20/09/2554 - 10:08:55
ด.ญ บุญสุภา ดำเอียด
ม.2
1
16
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 10:07:29
[ หน้าก่อน = 9 ] กำลังแสดงหน้าที่ 10/16 [ หน้าถัดไป = 11 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16