HOME

ภาษา C

easy-learn.net

It is a wise father that know his own child. พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี - สุภาษิตอังกฤษ...

สรุปคำสั่งภาษา C
 
 
เรื่อง
 
  
พื้นฐานภาษา C
 
C1.1
รูปแบบโปรแกรมในภาษา C 
C1.2
ชนิดของตัวแปร 
C1.3
การตั้งชื่อตัวแปรและตัวอย่าง 
C1.4
การรับค่าจากแป้นพิมพ์ 
C1.5
การแสดงผลบนจอภาพ 
C1.6
ลำดับความสำคัญในการคำนวณ 
C1.7
การคำนวณ การเพิ่มลดค่า และการคำนวณแบบลดรูป 
C1.8
เครื่องหมายเปรียบเทียบ 
T1.1
แบบทดสอบ : ประวัติความเป็นมาของภาษาซี
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : การใช้โปรแกรม Dev-C++
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.3
แบบทดสอบ : ภาษาซีเบื้องต้น 1
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.4
แบบทดสอบ : การประกาศตัวแปรและการรับค่าทางแป้นพิมพ์
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ