คะแนน ประวัติความเป็นมาของภาษาซี กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

Speak is silver , silent is good พูดเป็นเงิน เงียบเป็นทอง - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
กิติมาพร ศรีทน
ม.4
5
23
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:47:42
วนิดา รักโคตร
ม.4
5
33
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:45:54
กนกวรรณ สืบสิมมา
ม.4
5
21
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:43:29
กนกวรรณ สืบสิมมา
ป.5
5
21
กันทรารมณ์
5
8
15/01/2557 - 13:37:40
นาย ณัฐพงษ์ คณะรัตน์
ม.4
5
5
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:32:09
นาย เกริกพล แย้มพุฒ
ม.4
5
2
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:32:01
น.ส.ประภาพร เหล็กเพชร
ม.4
5
30
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:29:34
นาย เอกชัย บุญเชิญ
ม.4
5
20
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:28:04
นางสาว อทิติญา คำเคน
ม.4
5
39
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:27:13
นาย ธีระศักดิ์ ไชยสุวรรณ์
ม.4
5
9
กันทรารมณ์
7
8
15/01/2557 - 13:26:59
นายอภิเดช พรมดี
ม.4
5
19
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:26:41
นางสาว เปียใจ วงษาพรม
ม.4
5
32
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:25:50
นางสาว ฐิติมา วราพุฒ
ม.4
5
25
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:25:15
สิโรตม์ ศรีไสย
ม.4
5
17
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:25:01
น.ส.นริศรา โพธิ์ชัย
ม.4
5
26
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:23:43
นาย นิติภูมิ เอราวัณโพธิ์ศรี
ม.4
5
10
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:23:36
สุวนันท์ พิมพ์สมาน
ม.4
5
38
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:23:35
นายสุรศักดิ์ วงศ์บุตร
ม.4
5
18
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:23:35
นายจักรพันธ์ พื้นบ้าน
ม.4
5
4
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:22:42
นายรัธพล พวงเพชร
ม.4
5
14
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:22:39
ปิยะพร สมภาวะ
ม.4
5
31
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:22:18
นายธราดล ไชยนุประภา
ม.4
5
8
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:21:10
นายรัฐศาสตร์ ไกรษี
ม.4
5
13
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:21:07
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์เพชร
ม.4
5
36
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:20:41
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพวง
ม.4
5
6
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:20:34
กิตติศักดิ์ กันหา
ม.4
5
1
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:20:20
นาย ภาณุพงศ์ ธงแถว
ม.4
5
12
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 13:20:01
บุษกร ศิริปี
ป.5
5
29
กันทรารมณ์
5
8
15/01/2557 - 13:18:09
น.ส. บุญญเรศ หนูเสน
ม.4
5
28
กันทรารมณ์
5
8
15/01/2557 - 13:17:33
นาย พงษ์ศิริ นันทา
ม.4
4
13
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:42:52
น.ส ยุพารัตน์ ทองสุข
ม.4
4
31
กันทรารมณ์
6
8
15/01/2557 - 11:42:39
นายธันวา ชารี
ม.4
4
1
กันทรารมณ์
6
8
15/01/2557 - 11:39:06
นางสาววันเพ็ญ พร้อมพรม
ม.4
4
34
กันทรารมณ์
6
8
15/01/2557 - 11:38:16
นาย อดิเรก รุ่งแสง
ม.4
4
19
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:38:05
น.ส.วรรณิษา ธานี
ม.4
4
33
กันทรารมณ์
6
8
15/01/2557 - 11:37:41
นาย ธนากร เลื่อนฤทธิ์
ป.5
4
6
กันทรารมณ์
6
8
15/01/2557 - 11:37:25
สรศํกดิ์ กงตาล
ป.5
4
18
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:36:53
ธนากร ชาลี
ม.4
4
5
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:36:05
อัครวินท์ ทองแดง
ม.4
4
20
กันทรารมณ์
5
8
15/01/2557 - 11:35:56
นาย นพพล อัมภรัตน์
ม.4
4
9
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:35:30
นาย อานนท์ มังคะลา
ม.4
4
22
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:35:25
นางสาวธัญญา บุญรัตน์
ม.4
4
27
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:34:53
กรวิกา พงษ์เกษ
ม.4
4
24
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:34:51
นายพงศกร บุญสร้อย
ม.4
4
12
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:34:29
ธิดารัตน์ สันทา
ม.4
4
28
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:33:36
นางสาวพลอยไพลิน บุญอุ้ย
ม.4
4
30
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:32:30
ศุภรัตน์ สืบสิมมา
ม.4
4
35
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:32:14
นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสุธรม
ม.4
4
37
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:31:59
น.ส.ทศพร เขียวอ่อน
ม.4
4
26
กันทรารมณ์
8
8
15/01/2557 - 11:31:51
น.ส.สิริยากร ชูอาวุธ
ม.4
4
36
กันทรารมณ์
7
8
15/01/2557 - 11:30:36
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2