HOME

การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP


รายละเอียดของเนื้อหา
1. การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2. แบบทดสอบทบทวนบทเรียน
3. สาธิตการออกแบบ

CAI on Web เรื่องการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP


มีอะไรใน CAI on Web
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บทเรียนและแบบฝึกระหว่างเรียน
3. หลักการสำคัญในการการออกแบบด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
4. สาธิตการสร้างชิ้นงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ
7. เปิดลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทั่วไป

 
 
เรื่อง
 
  
พื้นฐานการใช้โปรแกรม
 
C1.1
เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop 
C1.2
การยกเลิก Block-popups กรณีที่ไม่สามารถชมการสาธิตได้ 
C1.3
แถบเครื่องมือที่สำคัญ 
C1.4
การเปลี่ยนมุมมอง 
C1.5
แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ 
C1.6
แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ 
C1.7
การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ 
C1.8
การเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ 
T1.1
แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
 
C2.1
การสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงตัน 
C2.2
การสร้างรูปทรงกระบอก 
  
การปรับแต่งวัตถุ
 
C3.1
การสร้างรูปทรง 3 มิติ 
C3.2
การลบเหลี่ยม 
C3.3
การลบเหลี่ยมโดยการกำหนดมุมที่ไม่เท่ากัน 
C3.4
การลบเหลี่ยมในแนวระนาบ 
C3.5
การลบเหลี่ยม 2 มุมพร้อมกัน 
C3.6
การเจาะในแนวระนาบ 
T3.1
แบบทดสอบ : การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกออกแบบวัตถุ
 
C4.1
การออกแบบขันตักน้ำ 
C4.2
การออกแบบอิฐบล๊อค 
C4.3
การออกแบบหอคอยแห่งฮานอย 
  
ฝึกออกแบบวัตถุโดยใช้ความรู้เรื่องการหมุนรอบแกน
 
C5.1
การออกแบบทรงกลม 
C5.2
การออกแบบแจกัน 
C5.3
การออกแบบแก้วไวน์ 
T5.1
แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การนำผลงานไปใช้เพื่อนำเสนอ หรือ สร้างชิ้นงาน
 
C6.1
แสดงระยะระหว่างจุดในโหมด Engineering Drawing 
C6.2
การลงสีพื้นผิววัตถุ 
C6.3
การเขียนแปลน 
C6.4
การเพิ่มภาพพื้นผิวในโหมด Photo Album 
T6.1
แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 1
 
C7.1
การออกแบบลูกกุญแจ 
C7.2
การออกแบบฟันเฟือง 
C7.3
การออกแบบกงจักร 
C7.4
การออกแบบเกลียว 
T7.1
แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ฝึกทักษะการออกแบบ : ระดับที่ 2
 
C8.1
การออกแบบแกลลอน 
C8.2
การออกแบบโต๊ะ 
C8.3
สาธิตการประกบ/การติดชิ้นงาน 
C8.4
สาธิตการสร้างบานพับ 
  
ส่วนเสริมทักษะ
 
C9.1
การหมุนภาพและการสร้างขอบวัตถุ 
C9.2
เครื่องร่อน 
C9.3
ข้องอเจาะรู 
C9.4
ส่วนของเครื่องกล 
C9.5
ตัดมุมวัตถุ (ใช้ตัวแปร) 
C9.6
Lofting