HOME

ย้อนกลับ

สร้างหนังสือเล่มใหม่

easy-learn.net

He who done not go forward stays behind. บุคคลผู้ไม่ก้าวไปข้างหน้าย่อมอยู่ข้างหลัง - สุภาษิตอังกฤษ...