HOME

ย้อนกลับ

คำสั่งแสดงเส้นขั้น

easy-learn.net

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ เขาทำงานกัน ไม่หันช่วยเหลือ ทำตัวน่าเบื่อ ไม่ยื่นมือมา ยังกลับกีดกัน ไม่ขันอาสา ทำทีกันท่า ไม่น่าไว้ใจ...