HOME

สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

รวมสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา Flash Content, HTML5
 
 
เรื่อง
 
  
สื่อออนไลน์ Flash Content
 
C1.1
เกมการแปลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ (สสวท.) 
C1.2
รอบรู้เรื่อง LAN (สสวท.) 
  
สื่อออนไลน์ HTML5 (Beta)
 
C2.1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
C2.2
ฝึกเล่นดนตรีบนเว็บ (My Melody) 
C2.3
ฝึกเล่นดนตรีบนเว็บ (My Melody)