HOME

การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Desktop Author สร้างเอกสารดิจิตอล หรือ E-Book
เตรียมการก่อนสร้างงาน
1. สร้าง folder ย่อยสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ก่อน
2. คัดลอกไฟล์ข้อมูลจัดเก็บไว้ใน folder ที่สร้างในข้อที่ 1
3. ชื่อแฟ้มข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข ห้ามเว้นวรรค


 
 
เรื่อง
 
C1.1
เกี่ยวกับ Desktop Author 
C1.2
สร้างหนังสือเล่มใหม่ 
C1.3
กำหนดคุณสมบัติ 
C1.4
กำหนดสีโปร่งใส 
C1.5
สร้างปกหน้า-หลัง 
C1.6
การจัดการหน้า 
C1.7
การสร้างกรอบสี 
C1.8
การแทรกภาพประกอบ 
C1.9
การแทรกข้อความ 
C1.10
สร้างการเชื่อมโยง 
C1.11
ใช้ Template 
C1.12
แทรก Multimedia 
C1.13
นำหนังสือไปใช้งาน