HOME

ภาษา HTML เบื้องต้น

คำสั่ง HTML เบื้องต้นสำหรับการสร้างเว็บขั้นพื้นฐาน
 
 
เรื่อง
 
C1.1
คำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจ 
C1.2
ภาษา HTML และ Tag 
C1.3
ความหมายของ Tag 
C1.4
โครงสร้างภาษา HTML 
C1.5
คำสั่งกำหนดตัวอักษร 
C1.6
คำสั่งขึ้นแถวใหม่ 
C1.7
คำสั่งข้อความตัวหนา 
C1.8
คำสั่งกำหนดสีข้อความ 
C1.9
คำสั่งจัดชิดซ้าย 
C1.10
คำสั่งจัดกลาง 
C1.11
คำสั่งจัดชิดขวา 
C1.12
คำสั่งแทนตัว Space 
C1.13
คำสั่งขีดเส้นใต้ 
C1.14
คำสั่งตัวเอียง 
C1.15
คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง 
C1.16
คำสั่งสร้างภาพพื้นหลัง 
C1.17
คำสั่งแทรกภาพประกอบ 
C1.18
คำสั่งแทรกตาราง 
C1.19
ตัวอย่างคำสั่งตาราง 
C1.20
คำสั่งแสดงหัวข้อหลัก 
C1.21
คำสั่งแสดงเส้นขั้น 
C1.22
คำสั่งแสดงเลขข้อ 
C1.23
คำสั่งลิงค์เว็บไซต์ 
C1.24
คำสั่งลิงค์แฟ้ม 
C1.25
คำสั่งลิงค์อีเมล์