HOME

การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

การใช้งาน SWiSHmax 4 โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
เรื่อง
 
  
พื้นฐาน SWiSHmax 4
 
C1.1
การปรับจอภาพ Default Layout 
C1.2
การกำหนดค่าความละเอียดของจอภาพ 
C1.3
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับพื้นที่การทำงาน 
C1.4
การจัดการวัตถุ Shape 
C1.5
การกำหนดลักษณะของเส้น สีเส้น และการระบายสี 
C1.6
การรวมกลุ่มวัตถุ 
C1.7
การจัดลำดับวัตถุ 
C1.8
การเพิ่ม Scene 
C1.9
การแทรกข้อความ 
C1.10
การแทรกรูปภาพ 
C1.11
การเพิ่มไฟล์เสียงเก็บใน Library 
C1.12
การเพิ่ม Effect ให้กับข้อความ 
C1.13
การเคลื่อนที่ด้วย Motion Path 
C1.14
การเพิ่มภาพพื้นหลัง 
  
คำสั่งควบคุมพิเศษ
 
C2.1
คำสั่งที่ใช้ในการหยุด Scene 
C2.2
คำสั่งซ่อนวัตถุให้หายไป 
  
ปุ่มควบคุม
 
C3.1
การสร้างปุ่มควบคุม 
  
เทคนิค
 
C4.1
เทคนิคการใส่เสียงให้กับ Scene 
C4.2
การโหลด Movie จากภายนอก 
  
การนำไฟล์ไปใช้งาน
 
C5.1
การ Export ไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน 
C5.2
การนำไฟล์ไปใช้งานและเปิดใช้ใน Tablet PC (OS : Android)