HOME

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น โดย อ.ไตรรัตน์ รร.กันทรารมณ์
 
 
เรื่อง
 
  
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
 
C1.1
ภาษาปาสคาล 
C1.2
การเรียกใช้โปรแกรม Turbo Pascal 
C1.3
รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น 
C1.4
คำสั่งแสดงผลบนจอภาพ write, writeln 
C1.5
การ Compile และการ Run โปรแกรม 
C1.6
แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น 
T1.1
แบบทดสอบ : ภาษาปาสคาลเบื้องต้น
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
การเขียนคำอธิบายโปรแกรมและการตั้งชื่อในภาษาปาสคาล
 
C2.1
การเขียนคำอธิบายในโปรแกรมภาษาปาสคาล 
C2.2
การตั้งชื่อในภาษาปาสคาล 
C2.3
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 สร้างภาพกราฟิกจากตัวอักษร 
T2.1
แบบทดสอบ : การเขียนคำอธิบายและการตั้งชื่อในภาษาปาสคาล
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
  
ตัวแปรและคำสั่งควบคุมการแสดงผลในภาษาปาสคาล
 
C3.1
ชนิดของตัวแปรในภาษาปาสคาล 
C3.2
คำสั่งควบคุมการแสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
C3.3
การแสดงผลในรูปแบบของเลขยกกำลัง 
C3.4
ตัวอย่างการจัดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มและจำนวนจริง 
C3.5
ใบงานที่ 3 คำสั่งควบคุมการแสดงผล 
T3.1
แบบทดสอบ : ตัวแปรและคำสั่งควบคุมการแสดงผล
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ