HOME

โปรแกรมเผยแพร่

Download โปรแกรมการเรียนการสอน โดย อ.ไตรรัตน์ รร.กันทรารมณ์
 
 
เรื่อง
 
  
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ/โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
 
C1.1
โปรแกรม Web Quest 1.3 สร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
C1.2
การแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรม WebQuest 1.3 ไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย 
C1.3
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (T27) 
  
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Flash
 
C2.1
WAI ต้นแบบ Flash 8