HOME

Blender 3D


Blender 3D โดย ครูไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
 
เรื่อง
 
  
Blender พื้นฐาน
 
C1.1
โปรแกรม Blender 
C1.2
ส่วนต่างของพื้นที่การทำงานในโปรแกรม 
C1.3
การทำงานใน View port หรือ 3D View 
C1.4
โหมดการทำงานต่างๆ ใน Blender 
C1.5
เลเยอร์ (Layer) ใน Blender 
C1.6
การทำงานใน Object Mode 
C1.7
วัตถุชนิด Mesh 
C1.8
การเพิ่มวัตถุชนิด Mesh 
C1.9
การคัดลอกวัตถุใน Blender 
  
Edit Mode
 
C2.1
การแก้ไขตำแหน่งจุดบนพื้นผิววัตถุ (Vertex และ Edit Mode) 
C2.2
การแก้ไขขอบบนพื้นผิววัตถุ (Edge และ Edit Mode) 
C2.3
การแก้ไขด้านบนพื้นผิววัตถุ (Face และ Edit Mode) 
C2.4
การแบ่งพื้นผิวบนวัตถุด้วย Loop Cut 
C2.5
การเพิ่มความโค้งมนให้กับวัตถุ 
C2.6
การเพิ่มโครงสร้างให้กับวัตถุด้วย Subdivide 
C2.7
การยืดวัตถุด้วยคำสั่ง Extrude 
C2.8
การเพิ่มรายละเอียดให้กับวัตถุด้วย Subsurf