HOME


ที่
หัวข้อ

จำนวนครั้ง

1
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

820,668

2
การใช้โปรแกรม Flash

42,320

3
การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

191,877

4
ภาษา HTML เบื้องต้น

131,306

5
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

67,379

6
กราฟิกพื้นฐาน

32,707

7
การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

17,997

8
การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

9,905

9
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10,888

10
สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

19,398

11
ภาษา C

8,065

12
Blender 3D

7,021

13
โปรแกรมเผยแพร่

8,086