คะแนน การออกแบบฟันเฟือง กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

พรุ่งนี้ไม่มืด มะรืนก็ไม่สว่าง - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ไอรดา ทองขาว
ม.3
1
22
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:35:44
แสงจันทร์ พรมตระกูล
ม.3
1
20
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:25:39
ธัญจิรา รักษาวงค์
ม.3
1
24
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:25:29
ด.ญ.อุมาพร ฉุยมานะ
ม.3
1
21
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:20:43
พีรวุฒิ โสดาจันทร์
ม.3
4
14
ทัพพระยา
4
5
16/09/2557 - 09:35:47
palakon
ม.3
4
13
ทัพพระยา
4
5
16/09/2557 - 09:35:46
ยมลพร คณะพิจารณ์
ป.6
1
4
บ้านไพรวัลย์น้อย
3
5
28/07/2557 - 10:58:28
นางสาวปรางทิพย์ นามเกตุ
ม.5
1
12
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
30/06/2557 - 13:46:33
นางสาวสุลัดดา ปานกรด
ม.5
10
43
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
3
5
13/02/2557 - 10:03:31
นาย ดูษฎี สีหะวงษ์
ม.5
2
9
นาแห้ววิทยา
5
5
11/11/2556 - 15:20:38
นาย ธนพล ยาบูฮา
ม.4
2
7
นาแห้ววิทยา
5
5
11/11/2556 - 11:27:20
นาย สมพร แสงจันร์
ม.4
2
18
นาแห้ววิทยา
3
5
11/11/2556 - 11:24:19
นาย ธนพล ยาบูฮา
ม.4
2
7
นาแห้ววิทยา
3
5
11/11/2556 - 11:18:14
ณรงค์ฤทธิ์ บำรุงศรี
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
09/11/2556 - 10:18:39
ภูวเดช บำรุงศรี
ม.2
1
1
ท้ายหาด
4
5
09/11/2556 - 09:57:12
ศุภกร ชูขจร
ม.1
2
45
ดรุณาราชบุรี
5
5
17/09/2556 - 14:00:08
ชนิสร ชัยวัฒน์พงศกร
ม.1
1
2
ดรูณาราชบุรี
3
5
17/09/2556 - 13:59:57
ศุภกร ชูขจร
ม.1
2
45
ดรุณาราชบุรี
5
5
17/09/2556 - 13:59:46
ชนิสร ชัยวัฒน์พงศกร
ม.1
2
29
ดรูณาราชบุรี
3
5
17/09/2556 - 13:59:29
ศุภกร ชูขจร
ม.1
2
45
ดรุณาราชบุรี
5
5
17/09/2556 - 13:59:15
ชนิสร ชัยวัฒน์พงศกร
ม.1
2
29
ดรูณาราชบุรี
3
5
17/09/2556 - 13:58:40
ศุภกร ชูขจร
ม.1
2
45
ดรุณาราชบุรี
5
5
17/09/2556 - 13:57:55
ศุภกร ชูขจร
ม.1
2
45
ดรุณาราชบุรี
5
5
17/09/2556 - 13:56:40
ด.ช.ศุภวัฒน์ อยู่แขก
ม.1
2
44
ดรุณาราชบุรี
5
5
17/09/2556 - 13:54:21
ด.ญ.จิตรา บุญคง
ม.3
2
5
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
15/09/2556 - 11:37:58
อธิป ศรสิทธิ์
ม.1
1
10
ท้าหาด
3
5
02/09/2556 - 15:16:56
สมพร จันทร์บัณฑิตย์
ม.1
1
7
ท้ายหาด
3
5
02/09/2556 - 15:01:50
ด.ช. ธนวัฒน์ บุคลักษณ์
ม.1
1
3
ท้ายหาด
5
5
26/08/2556 - 15:14:52
ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำภูษา
ม.1
1
22
ท้ายหาด
5
5
26/08/2556 - 15:13:13
ด.ญ.ศศิธร ทองภาพ
ม.3
4
32
เมืองตลูงพิทยาสรรพ์
3
5
21/08/2556 - 11:36:47
นางสาวพณิดา สุทธสนธิ์
ม.5
7
50
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
20/08/2556 - 14:26:51
ชาลิสา ภักดีสุวรรณ
ม.2
4
23
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 15:04:33
ด.ญ.วริศรา อาจสามารถ
ม.2
4
31
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:05:32
นุชจรี
ม.5
2
37
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
23/07/2556 - 21:17:48
นางสาว สุพิชฌาย์ สังวรวงษ์
ม.5
1
2
ดอนเมืองจาตุรจิรดา
4
5
15/07/2556 - 09:55:43
กรองแก้ววว
ม.5
2
41
ดอนเมืองจาตรุจินดา
3
5
15/07/2556 - 09:46:23
นายศตวรรษ ประทุมรัตน์
ม.5
7
2
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
11/07/2556 - 13:02:12
นายพันธ์ฤกษ์ คันธะชัย
ม.5
7
18
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
11/07/2556 - 13:00:52
ณัฐกานต์ คำอินทร์
ม.5
7
39
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
09/07/2556 - 14:22:30
อิสิวัชร์
ม.5
1
12
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
09/07/2556 - 11:24:28
นาย ศรัณ ดวงอุปมา
ม.5
1
11
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
09/07/2556 - 10:32:00
นางสาวรุ่งทิวา พันธ์เพ็ง
ม.5
7
1
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
05/07/2556 - 15:59:58
นายทักษิณ ไชยสีดา
ม.5
7
29
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:51:30
นายพิศิษฐ แวงคำ
ม.5
7
15
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:50:56
นายนพรัตน์ หลงภา
ม.5
7
14
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:50:18
นายเฉลิมชัย ปะนะภูเต
ม.5
7
13
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:49:44
อัญชลี จันทร์ตะคำ
ม.5
7
8
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:49:40
นางสาวปิยะนุช แก้วปราณี
ม.5
7
7
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:48:47
นางสาวนันทกา จันทิพย์
ม.5
7
42
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:47:23
นางสาว ปัทมา สำรอง
ม.5
7
33
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
04/07/2556 - 13:45:34
[ หน้าก่อน = 1 ] กำลังแสดงหน้าที่ 2/7 [ หน้าถัดไป = 3 ]
1 [2] 3 4 5 6 7