คะแนน การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + U = Underline ขีดเส้นใต้...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ธัญลักษณ์ ชัยยะธนวิบูลย์
ม.6
1
25
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:39:46
พิมพ์วลัญช์ อินประเสริฐ
ม.6
1
26
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:38:03
รติมา แซ่จิว
ม.6
1
11
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:37:05
ภัทราพร คลองประเสริฐ
ม.6
1
22
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:36:23
ธีรภัทร สินธ์
ม.6
1
2
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:35:32
อภิญญา ศรีโชติ
ม.6
1
29
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:34:54
วิภาดา ยศวิปาน
ม.6
1
27
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:34:18
ศศิธร ตุ้มน้อย
ม.6
1
24
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:33:51
สรินยา พวงแก้ว
ม.6
1
23
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:33:16
สิรวดี แย้มสอาด
ม.6
1
14
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:32:35
วรรณี อุดมขจรกิตติ
ม.6
1
13
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:32:09
ขวัญชัย ศรสิทธิ์
ม.6
1
1
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:31:21
ชวณัฐฏ์ สมุทรธรรมชัย
ม.6
1
6
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:30:49
จตุรพร บุญท้วม
ม.6
1
4
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:29:50
พัสกร ทิมอินทร์
ม.6
1
5
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:29:12
ปัทมา สุริยะ
ม.6
1
10
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:28:47
ชนิภรณ์ ปิ่นแก้ว
ม.6
1
8
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:28:14
กมลวรรณ เกตุแก้ว
ม.6
1
7
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:27:46
อรพิณ อรุณแสนไชยา
ม.6
1
16
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:27:02
ขวัญแก้ว เครือสินธ์
ม.6
1
18
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:26:18
ชลนิชา พุทธชาติ
ม.6
1
9
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:25:32
ชลนาชา พุทธชาติ
ม.6
1
9
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:25:00
กาญจนา เครือสินธ์
ม.6
1
17
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:24:30
อรวรรณ จิติวงศ์
ม.6
1
30
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:23:52
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:23:06
น.ส.ปุญยวีย์ บุญชู
ม.6
1
28
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:22:41
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.1
1
3
ท้ายหาด
5
5
01/02/2562 - 11:21:45
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
?็ษญฆษโ
5
5
01/02/2562 - 11:21:02
นาย ปรินธร ปานอินทร์
ม.4
2
2
ท้ายหาด
3
5
31/01/2562 - 11:37:59
นางสาว สุธินันท์ สามีหวัง
ม.4
1
9
ท้ายหาด
5
5
31/01/2562 - 11:34:09
นางสาว วันวิสา อยู่กลัด
ม.4
1
12
ท้ายหาด
5
5
31/01/2562 - 11:34:08
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชูกุศล
ม.5
11
11
ท้ายหาด
4
5
30/01/2562 - 15:20:19
ทวีพร ภโลประการณ์
ม.5
2
17
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 15:10:32
่้ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
8
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:38:47
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:38:24
นายวิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:36:52
นาย ธวัชชัย อยู่ยงค์
ม.6
2
2
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:33:54
นาย ธวัชชัย อยู่ยงค์
ป.3
2
2
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:32:39
นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
10
ทั้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:29:23
นางสาวเตย รักดี
ม.6
2
15
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:29:23
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
08/08/2561 - 09:44:42
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:44:14
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:41:25
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 11:56:01
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
5
5
01/09/2558 - 14:49:37
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 10:06:33
นางสาวกชกรหุ้คี้
ม.6
1
17
ท้ายหาด
4
5
01/12/2557 - 11:08:41
จุฑามาศ กว้างนอก
ม.3
1
23
ท.พ.พ
4
5
17/09/2557 - 09:33:30
ไอรดา ทองขาว
ม.3
1
22
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:29:03
ธัญจิรา รักษาวงค์
ม.3
1
24
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:20:09
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6