คะแนน การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

จงคิดถึงคนอยู่ให้มาก จงลืมคนจากให้พ้น - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
08/08/2561 - 09:44:42
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:44:14
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:41:25
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 11:56:01
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
5
5
01/09/2558 - 14:49:37
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 10:06:33
นางสาวกชกรหุ้คี้
ม.6
1
17
ท้ายหาด
4
5
01/12/2557 - 11:08:41
จุฑามาศ กว้างนอก
ม.3
1
23
ท.พ.พ
4
5
17/09/2557 - 09:33:30
ไอรดา ทองขาว
ม.3
1
22
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:29:03
ธัญจิรา รักษาวงค์
ม.3
1
24
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:20:09
แสงจันทร์ พรมตระกูล
ม.3
1
20
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:18:48
ด.ญ.อุมาพร ฉุยมานะ
ม.3
1
21
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:12:23
พีรวุฒิ โสดาจันทร์
ม.3
4
14
ทัพพระยา
5
5
16/09/2557 - 09:31:20
palakon
ม.3
4
13
ทัพพระยา
5
5
16/09/2557 - 09:30:37
ณรงค์ฤทธิ์ บำรุงศรี
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
09/11/2556 - 09:31:36
นาย ณรงค์ฤทธิ์ บำรุงศรี
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
28/09/2556 - 11:36:41
นายภูวเดช บำรุงศรี
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
28/09/2556 - 11:35:36
ด.ญ. วริศรา ภาระพงษ์
ม.1
1
25
อนุบาลพรประดิษฐ์
4
5
17/09/2556 - 13:08:01
ด.ญ.จิตรา บุญคง
ม.3
2
5
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
15/09/2556 - 12:02:29
สุภาพร
ม.1
1
1
ดอนจา
3
5
12/09/2556 - 21:02:22
โชติรส คล้ายอ่อง
ม.6
2
13
ท้ายหาด
3
5
10/09/2556 - 09:38:01
อธิป ศรสิทธิ์
ม.1
1
10
ท้าหาด
4
5
02/09/2556 - 15:12:41
ด.ช.ฉัตรชัย บุญมา
ป.เอก
1
69
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
02/09/2556 - 11:27:26
สมพร จันทร์บัณฑิตย์
ม.1
1
7
ท้ายหาด
3
5
26/08/2556 - 15:22:56
ปัทมา สุริยะ
ม.1
1
18
ท้ายหาด
3
5
26/08/2556 - 15:13:04
ด.ช. ธนวัฒน์ บุคลักษณ์
ม.1
1
3
ท้ายหาด
5
5
26/08/2556 - 15:12:13
ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำภูษา
ม.1
1
22
ท้ายหาด
5
5
26/08/2556 - 15:11:30
ด.ช. ธนวัฒน์ บุคลักษณ์
ม.1
1
1
ท้ายหาด
5
5
26/08/2556 - 15:11:17
สุพรรณี ขุนเพชร์
ม.2
4
36
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:40:27
ชาลิสา ภักดีสุวรรณ
ม.2
4
23
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:38:44
ชาลิสา ภักดีสุวรรณ
ม.2
4
23
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:36:12
ด.ญ. ปาริชาติ เทพประพงศ์
ม.2
4
26
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:26:24
นุชจรี
ม.4
2
36
ดอนเมืงจาตุรจินดา
3
5
23/07/2556 - 18:18:37
นาย เจษฎานุวัฒน์ บำรุงพงษ์
ม.5
1
4
อุดรพัฒนาการ
4
5
01/07/2556 - 11:50:25
พิภาภรณ์ กุศลมานิตย์
ม.5
6
5
น้ำโสมพิทยาคม
3
5
01/07/2556 - 11:44:48
น.ส.จุฑามาศ กระจ่างแจ้ง
ม.5
4
10
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
01/07/2556 - 10:51:09
ภัทราพร ผิวสุภผล
ม.2
1
23
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:56:26
พัธนกรณ์ ประกอบกิจ
ม.1
2
12
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
4
5
13/02/2556 - 11:26:25
อัญชลี วรวงค์
ม.4
2
34
ท้ายหาด
3
5
12/02/2556 - 10:57:18
อรรถชัย แดงสกุล
ม.2
12
46
ชลราษฎรอำรุง
3
5
19/01/2556 - 12:28:11
Mrปุณญวัฒน์ สีดี
ม.3
2
10
ประชาวิทยา เด็ก ป.ว อ่ะ
5
5
09/01/2556 - 15:24:50
ภาวินี อินพล
ม.6
7
26
สุรนารีวิทยา
5
5
09/01/2556 - 02:07:03
นางสาวฐิติมา
ป.6
1
31
ภาชีสุนทร
3
5
08/01/2556 - 10:14:04
ฤทธิกร ชลศิริ
ม.3
2
42
ประชาวิทยา อ.กันตัง
3
5
02/01/2556 - 12:13:41
ภาวินี อินพล
ม.6
7
26
สุรนารีวิทยา
5
5
26/12/2555 - 17:01:55
ณัฐดนัย อินโท
ม.5
5
9
กันตังพิทยากร
5
5
23/12/2555 - 22:55:23
นายประสิทธิ์ นุชโสภา
ม.3
1
5
ท้ายหาด
3
5
14/12/2555 - 10:13:12
นายวสุพล จันทร์ขำ
ม.3
1
9
ท้ายหาด
3
5
14/12/2555 - 10:12:55
นางสาว ชนกสุดา โคตรอาษา
ม.3
3
20
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:56:42
ด.ญ ศิรภัสสร พลายงค์
ม.3
3
25
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:53:35
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5