คะแนน การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

Let a thief to eatch a thief. จงใช้โจรให้จับโจร - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
กรองแก้ว บุตรร
ม.5
2
38
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
24/06/2556 - 09:26:05
นางสาว สุพิชฌาย์ สังวรวงษ์
ม.5
2
32
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
24/06/2556 - 09:06:46
นางสาววิภาวรรณ สุดโสม
ม.6
1
1
บ้านนาวิทยาคม
5
5
13/05/2556 - 12:20:03
ด.ญ.ชลธิชา ไม้เกต
ม.1
1
1
ภาชี
3
5
20/02/2556 - 13:44:50
ภัทราพร ผิวสุภผล
ม.2
1
23
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:51:49
วัชราวุฒิ คุณคำมาตร
ม.1
2
12
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
4
5
13/02/2556 - 13:36:13
ณัฐชา เทพทิตย์
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
12/01/2556 - 11:07:52
Mr.ปุณญวัฒน์
ม.3
2
10
ประชาวิทยา เด็ก ป.ว อ่ะ
4
5
09/01/2556 - 15:20:36
น.ส ศิวรัตน์ แหมะหวัง
ม.3
2
15
ประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง
3
5
09/01/2556 - 10:03:09
นส นัทตี้
ม.3
2
5
สวนกุหลาบ
3
5
09/01/2556 - 10:00:59
นางสาวจิราพร หาดคำ
ม.5
1
44
ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
4
5
07/01/2556 - 20:51:47
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สัมมาชีพ
ม.1
1
1
ภาชี
4
5
04/01/2556 - 09:15:04
ชลธิต นิ่มโอด
ม.3
2
20
ประชาวิทยา
3
5
02/01/2556 - 12:11:02
ฤทธิกร ชลศิริ
ม.3
2
42
ประชาวิทยา จ.ตรัง อ.กันตัง
3
5
02/01/2556 - 12:09:55
ภาวินี อินพล
ม.6
7
26
สุรนารีวิทยา
5
5
26/12/2555 - 16:49:41
ด.ญ. วลัยพันธ์ สิทธิภาจิรสกุล
ม.2
8
21
สตูลวิทยา
3
5
24/12/2555 - 09:41:42
ณัฐดนัย อินโท
ม.5
5
9
กันตังพิทยากร
5
5
23/12/2555 - 22:47:57
นายประสิทธิ์ นุชโสภา
ม.3
1
5
ท้ายหาด
3
5
14/12/2555 - 10:11:35
นายวสุพล จันทร์ขำ
ม.3
1
9
ท้ายหาด
3
5
14/12/2555 - 10:08:39
นางสาว ชนกสุดา โคตรอาษา
ม.3
3
20
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:55:02
ด.ญ.ศิรภัสสร พลายงค์
ม.3
3
25
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:46:14
เด็กหญิง วาสิตา สร้อยสุวรรณ
ม.1
10
27
ประโคนชัยพิทยาคม
3
5
13/12/2555 - 11:44:03
ด.ช.พงศกร นวลจันทร์
ป.4
3
8
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:42:34
นางสาว กาญจนาพร หลำวรรณะ
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:42:09
นางสาว อรธิชา กลิ่นอบเชย
ม.3
3
26
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:41:56
ภานุวัฒน์ สุทธสินธุ์
ม.3
3
16
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:39:29
เด็กหญิง วาสิตา สร้อยสุวรรณ
ม.3
10
27
ประโคนชัยพิทยาคม
3
5
13/12/2555 - 11:30:02
วันชนะ หมีป่า
ม.2
7
15
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
3
5
12/12/2555 - 13:52:05
นาย นัทธพงศ์ สุวนิชกุล
ม.3
1
4
ท้ายหาด
5
5
03/12/2555 - 09:28:51
นาย พันธกานต๋์ ทินมณี
ม.3
1
7
ท้ายหาด
3
5
30/11/2555 - 11:02:20
ด.ช.ธนวัต แงบุญ
ม.2
6
14
สันทรายวิทยาคม
3
5
14/11/2555 - 09:48:27
ด.ช.สมศักดิ์ มาแฮ
ม.2
5
31
สันทรายวิทยาคม
5
5
12/11/2555 - 09:54:01
อรรรถพล ทองวิลาศ
ม.2
5
25
สันทรายวิทยาคม
4
5
12/11/2555 - 09:51:25
ด.ช. ธีรภัทร์ ลาวุธ
ม.2
5
25
สันทรายวิทยาคม
4
5
12/11/2555 - 09:49:43
อภิสิทธิ์ สุริยะ
ม.2
5
5
สันทรายวิทยาคม
5
5
12/11/2555 - 09:47:46
วรพงษ์ สุขฤดี
ป.3
5
26
สันทรายวิทยาคม
3
5
12/11/2555 - 09:47:01
ด.ช.ณัฐภัทร์ จันทา
ม.2
5
9
สันทรายวิทยาคม
5
5
12/11/2555 - 09:46:44
พีรพัฒน์ จิตต์ประเสริฐ ToNTaN
ม.2
5
20
สันทรายวิทยาคม
5
5
12/11/2555 - 09:45:35
ศิริลักษณื แก้วมหาสุริยวงศ์
ม.2
5
36
สันทรายวิทยาคม
3
5
12/11/2555 - 09:44:58
กัญาณัฐ สิทธิมาท
ม.6
2
3
ท้ายหาด
3
5
03/11/2555 - 11:30:30
นางสาวยวิษฐา เครือจันทร์
ม.5
5
16
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
3
5
08/10/2555 - 19:31:50
นางสาวยวิษฐา เครือจันทร์
ม.5
5
16
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
4
5
08/10/2555 - 19:29:47
จิรศักคิ์ เติมคิด
ม.6
1
1
ท้ายหาด
3
5
29/09/2555 - 10:53:51
นางสาว พิมพ์นารา ลำมะนา
ป.7
6
1
ท้ายหาด
3
5
29/09/2555 - 10:49:09
ร้อย.ต.ต ุรเดช เเก้วอำไพ
ป.4
1
2
บ้านสะเดาใหย่
3
5
28/09/2555 - 15:30:16
เด็กชายพีรพล ปิยรัตนาภรณ์
ป.6
19
28
D.R.E.P.
3
5
26/09/2555 - 17:10:55
นายสิทธิพงษ์ คำสุข
ม.6
2
8
วังโป่งพิทยาคม
5
5
25/09/2555 - 18:15:17
นาย สมชาย บุราคร
ม.3
3
6
บ้านสองเเพรก
3
5
28/08/2555 - 15:22:46
ชนพล
ม.3
4
8
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
10/08/2555 - 10:37:49
ด.ญ.ดารินทร์ สมสมัย
ม.3
3
9
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
3
5
09/08/2555 - 10:54:57
[ หน้าก่อน = 2 ] กำลังแสดงหน้าที่ 3/8 [ หน้าถัดไป = 4 ]
1 2 [3] 4 5 6 7 8