คะแนน การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

น้ำตามีวันหยุด น้ำใจไม่มีวันหมด - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ชาลิสา ภักดีสุวรรณ
ม.2
4
23
ตะโหมด
5
5
15/08/2556 - 14:18:34
อรวรรณ รักชาติ
ม.2
4
43
ตะโหมด
5
5
06/08/2556 - 11:54:39
นางสาววราลักษณ์ ชินชิราศัย
ม.5
7
43
สมุทรสาครวิทยาลัย
5
5
16/07/2556 - 18:51:25
นางสาวพัชรินทร์ เลิศแสงทอง
ม.6
2
28
ท้ายหาด
5
5
16/07/2556 - 10:16:05
นายจักรกฤษณ์ สวนทอง
ม.5
4
14
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
04/07/2556 - 13:30:03
ธีรยุทธ บุตรทะสี
ม.5
6
30
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
01/07/2556 - 11:44:34
พิภาภรณ์ กุศลมานิตย์
ม.5
6
5
น้ำโสมพิทยาคม
3
5
01/07/2556 - 11:38:48
น.ส.จุฑามาศ กระจ่างแจ้ง
ม.5
4
10
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
01/07/2556 - 10:47:38
อรญา จรจันทร์
ป.6
5
26
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
28/06/2556 - 10:32:36
นางสาวมุกริน แสนเสนาะ
ม.5
5
20
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
28/06/2556 - 10:30:47
นาย สหรัฐ อินทยุง
ม.5
5
10
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
28/06/2556 - 10:29:35
นาย ทศพร ผิวผ่อง
ป.6
5
9
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
28/06/2556 - 10:21:49
มณฑา ภัทรไกรวรกิจ
ม.5
4
46
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
27/06/2556 - 13:45:40
นางสาวสุนิสา ดาวเรือง
ม.5
4
45
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
27/06/2556 - 13:37:51
น.ส.ธันยกานต์ เรืองวุฒิ
ม.5
8
37
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
26/06/2556 - 14:40:14
prathomporn
ม.5
3
9
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
26/06/2556 - 11:17:16
นาย ฉัตรมงคล ลายทอง
ม.5
3
6
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
26/06/2556 - 10:28:05
นางสาว ปิยวรรณ แก้วคำเเสง
ม.5
3
27
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
26/06/2556 - 10:26:48
ทศพล หงษ์สอง
ม.5
3
7
dmj01
3
5
26/06/2556 - 10:25:56
theerawat saosai
ม.5
3
8
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
26/06/2556 - 10:23:02
นายอัชฌา ยืนชีพ
ม.5
3
13
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
26/06/2556 - 10:21:22
ทิพเนตร
ม.5
1
48
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
25/06/2556 - 15:03:29
นายอภิสิทธิ์ เย็นใจ
ป.6
7
28
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
25/06/2556 - 14:53:48
นาย อภิวัฒน์ สีดาบุตร
ม.5
7
27
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
25/06/2556 - 14:34:25
นายภูมัย ชัยประดับเวทย์
ม.5
7
1
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
25/06/2556 - 14:06:19
นาย ศรัณ ดวงอุปมา
ม.5
1
11
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
25/06/2556 - 10:58:02
ฉัตร เจริญนิวาสสกุล
ม.5
2
14
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
24/06/2556 - 09:26:16
กรองแก้ว บุตรร
ม.5
2
38
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
24/06/2556 - 09:26:05
นางสาว สุพิชฌาย์ สังวรวงษ์
ม.5
2
32
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
24/06/2556 - 09:06:46
นางสาววิภาวรรณ สุดโสม
ม.6
1
1
บ้านนาวิทยาคม
5
5
13/05/2556 - 12:20:03
ด.ญ.ชลธิชา ไม้เกต
ม.1
1
1
ภาชี
3
5
20/02/2556 - 13:44:50
ภัทราพร ผิวสุภผล
ม.2
1
23
พานทองสภาชนูปถัมภ์
5
5
19/02/2556 - 14:51:49
วัชราวุฒิ คุณคำมาตร
ม.1
2
12
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
4
5
13/02/2556 - 13:36:13
ณัฐชา เทพทิตย์
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
12/01/2556 - 11:07:52
Mr.ปุณญวัฒน์
ม.3
2
10
ประชาวิทยา เด็ก ป.ว อ่ะ
4
5
09/01/2556 - 15:20:36
น.ส ศิวรัตน์ แหมะหวัง
ม.3
2
15
ประชาวิทยา อ.กันตัง จ.ตรัง
3
5
09/01/2556 - 10:03:09
นส นัทตี้
ม.3
2
5
สวนกุหลาบ
3
5
09/01/2556 - 10:00:59
นางสาวจิราพร หาดคำ
ม.5
1
44
ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
4
5
07/01/2556 - 20:51:47
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สัมมาชีพ
ม.1
1
1
ภาชี
4
5
04/01/2556 - 09:15:04
ชลธิต นิ่มโอด
ม.3
2
20
ประชาวิทยา
3
5
02/01/2556 - 12:11:02
ฤทธิกร ชลศิริ
ม.3
2
42
ประชาวิทยา จ.ตรัง อ.กันตัง
3
5
02/01/2556 - 12:09:55
ภาวินี อินพล
ม.6
7
26
สุรนารีวิทยา
5
5
26/12/2555 - 16:49:41
ด.ญ. วลัยพันธ์ สิทธิภาจิรสกุล
ม.2
8
21
สตูลวิทยา
3
5
24/12/2555 - 09:41:42
ณัฐดนัย อินโท
ม.5
5
9
กันตังพิทยากร
5
5
23/12/2555 - 22:47:57
นายประสิทธิ์ นุชโสภา
ม.3
1
5
ท้ายหาด
3
5
14/12/2555 - 10:11:35
นายวสุพล จันทร์ขำ
ม.3
1
9
ท้ายหาด
3
5
14/12/2555 - 10:08:39
นางสาว ชนกสุดา โคตรอาษา
ม.3
3
20
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:55:02
ด.ญ.ศิรภัสสร พลายงค์
ม.3
3
25
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:46:14
เด็กหญิง วาสิตา สร้อยสุวรรณ
ม.1
10
27
ประโคนชัยพิทยาคม
3
5
13/12/2555 - 11:44:03
ด.ช.พงศกร นวลจันทร์
ป.4
3
8
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:42:34
[ หน้าก่อน = 2 ] กำลังแสดงหน้าที่ 3/8 [ หน้าถัดไป = 4 ]
1 2 [3] 4 5 6 7 8