คะแนน การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

A tree is known by its fruit. ต้นไม้รู้จักโตได้ ด้วยลูกของมัน - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
http://www.mylink.in.th/trirat/theme/check_score.g
ป.7
1
1
บ้านยะออ
3
5
26/09/2561 - 23:42:25
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
01/08/2561 - 09:37:40
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
13
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:55:23
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ม.6
2
3
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:54:58
นาย ณัฐพล มีสมบูรณ์
ม.6
2
10
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:54:18
นาย นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
11
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:52:28
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:40:59
น.ส.เขมิกา พร้อมมูล
ม.6
2
18
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:40:39
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:39:41
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:39:33
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 11:55:36
นางสาว อุฟุฟวย อันเยทวย
ม.5
2
10
3
5
11/07/2560 - 09:39:11
นางสาวพิม
ม.1
1
1
หนองแก
3
5
26/09/2559 - 19:09:26
ดนุพล
ม.1
1
1
อัมพวันวิทยาลัย
3
5
22/09/2558 - 20:11:33
ด.ญ. มัณฑนา ใจกล้า
ม.3
8
24
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
14/09/2558 - 14:35:02
ด.ญ. ฤทัยรัตน์ ผลสุข
ม.3
8
20
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 14:26:02
ด.ช.รวีโรจน์ หอมหวาน
ม.3
8
20
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 14:24:59
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
5
5
01/09/2558 - 14:48:54
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
4
5
01/09/2558 - 14:48:25
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
3
5
01/09/2558 - 14:47:57
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
4
5
01/09/2558 - 14:47:23
สรวิชญ์ ภาณุสิทธิ์พงศ์
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 11:06:24
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 11:05:51
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 10:02:58
ปรียาพัส ถมวงศ์
ม.1
1
1
รยว2
3
5
19/01/2558 - 14:54:16
ด.ญ.ธรียา ลายทิพย์
ม.2
1
19
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:49:02
อัจริยา ตาแก้ว
ม.2
1
34
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:48:24
ด.ญ เสาวลักษณ์ สมบูรณ์
ม.2
1
31
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 09:48:23
วุฒิพงษ์
ม.2
1
8
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:48:13
ด.ญ.ภัทราวดี หนูเรือง
ม.2
1
26
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 09:47:59
สุรัสวดี เพชรสุด
ม.2
1
29
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:47:01
สุณิสา ราป้อม
ม.2
1
36
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:46:27
ด.ญ กาญจนา เพชรโชติ
ม.2
1
12
โรงเรียงกงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:45:47
ด.ญ ภัทรวดี นวลเปียน
ม.2
1
25
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 09:44:44
ด.ญ พรธีรา เชียดนิล
ม.2
1
22
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 09:43:55
กันติชา ช่วยยก
ม.1
1
11
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:41:30
ด.ช.เทพทวี ชายเกตุ
ม.2
1
2
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:28:12
นางสาวกชกรหุ้คี้
ม.6
1
17
ท้ายหาด
5
5
01/12/2557 - 10:48:07
นายทรงพล
ม.5
1
1
วัดแก้ว
5
5
04/10/2557 - 14:34:33
จุฑามาศ กว้างนอก
ป.4
1
23
ท.พ.พ
5
5
17/09/2557 - 09:28:22
ไอรดา ทองขาว
ม.3
1
22
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:25:24
แสงจันทร์ พรมตระกูล
ม.3
1
20
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:21:18
ธัญจิรา รักษาวงค์
ม.3
1
24
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:16:41
แสงจันทร์ พรมตระกูล
ม.3
1
20
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:08:36
ด.ญ.อุมาพร ฉุยมานะ
ม.3
1
21
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:04:01
พีรวุฒิ โสดาจันทร์
ม.3
4
14
ทัพพระยา
4
5
16/09/2557 - 09:26:15
palakon
ม.3
4
13
ทัพพระยา
4
5
16/09/2557 - 09:24:42
ยมลพร คณะพิจารณ์
ป.6
1
4
บ้านไพรวัลย์น้อย
4
5
28/07/2557 - 10:50:57
ด.ญ.สุปัญญา กุลวงศ์
ม.3
3
24
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
28/07/2557 - 10:48:19
ด.ญ.กรวิกา เชื้อนิจ
ม.3
3
2
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
28/07/2557 - 10:47:02
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8