คะแนน การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

Much talk , little work. พูดมาก ทำงานได้น้อย - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
รัตนาภรณ์ คำภูษา
ม.6
1
12
ท้ายหาด
4
5
08/02/2562 - 21:07:01
นางสาวสุรินทร์ทิพย์ นวลจันทร์
ม.6
1
15
ท้ายหาด
3
5
08/02/2562 - 11:15:05
ด.ช.กสิณ ไคเฮง
ม.2
2
3
ท้ายหาด
3
5
07/02/2562 - 11:34:43
กฤติยา วัดเมือง
ม.2
1
16
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 18:03:41
ด.ช.ศิวพงศ์ วาดเขียน
ม.2
1
11
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 08:42:12
น.ส.ณิชากร ถิ่นฐาน
ม.6
1
19
ท้ายหาด
3
5
01/02/2562 - 11:47:56
นางสาวสุรินทร์ทิพย์ นวลจันทร์
ม.6
1
15
ท้ายหาด
3
5
01/02/2562 - 11:45:48
นาย ปรินธร ปานอินทร์
ม.4
1
2
ท้ายหาด
4
5
31/01/2562 - 11:29:02
นางสาวสุธินันท์ สามีหวัง
ม.4
1
9
ท้ายหาด
4
5
31/01/2562 - 11:26:10
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชูกุศล
ม.5
2
11
ท้ายหาด
3
5
30/01/2562 - 15:18:40
นายเพชรนาคราช คงมณี
ม.6
2
6
ท้ายหาด
3
5
09/01/2562 - 13:29:45
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:52:31
นางสาว วันวิสา อยู่กลัด
ม.4
1
12
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:54:37
ทวีพร ภโลประการณ์
ม.5
2
17
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 15:04:28
่้ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
8
ท้ายกหาด
3
5
02/01/2562 - 13:36:49
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:36:32
นายวิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:35:32
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
12
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:26:57
นางสาวเตย รักดี
ม.5
2
15
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:26:55
นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
10
ทั้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:26:11
นาย ธวัชชัย อยู่ยงค์
ม.6
2
2
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:26:09
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
01/08/2561 - 09:37:40
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
13
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:55:23
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ม.6
2
3
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:54:58
นาย ณัฐพล มีสมบูรณ์
ม.6
2
10
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:54:18
นาย นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
11
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:52:28
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:40:59
น.ส.เขมิกา พร้อมมูล
ม.6
2
18
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:40:39
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:39:41
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:39:33
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 11:55:36
นางสาว อุฟุฟวย อันเยทวย
ม.5
2
10
3
5
11/07/2560 - 09:39:11
นางสาวพิม
ม.1
1
1
หนองแก
3
5
26/09/2559 - 19:09:26
ดนุพล
ม.1
1
1
อัมพวันวิทยาลัย
3
5
22/09/2558 - 20:11:33
ด.ญ. มัณฑนา ใจกล้า
ม.3
8
24
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
14/09/2558 - 14:35:02
ด.ญ. ฤทัยรัตน์ ผลสุข
ม.3
8
20
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 14:26:02
ด.ช.รวีโรจน์ หอมหวาน
ม.3
8
20
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 14:24:59
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
5
5
01/09/2558 - 14:48:54
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
4
5
01/09/2558 - 14:48:25
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
3
5
01/09/2558 - 14:47:57
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
4
5
01/09/2558 - 14:47:23
สรวิชญ์ ภาณุสิทธิ์พงศ์
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 11:06:24
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 11:05:51
ธนากร โกสมุทร
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
14/02/2558 - 10:02:58
ปรียาพัส ถมวงศ์
ม.1
1
1
รยว2
3
5
19/01/2558 - 14:54:16
ด.ญ.ธรียา ลายทิพย์
ม.2
1
19
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:49:02
อัจริยา ตาแก้ว
ม.2
1
34
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:48:24
ด.ญ เสาวลักษณ์ สมบูรณ์
ม.2
1
31
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 09:48:23
วุฒิพงษ์
ม.2
1
8
กงหราพิชากร
3
5
02/12/2557 - 09:48:13
ด.ญ.ภัทราวดี หนูเรือง
ม.2
1
26
กงหราพิชากร
4
5
02/12/2557 - 09:47:59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8