คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

เดินด้วยขาตนเอง ดีกว่ารอคนมาพยุง - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ช.พัชรพล เรืองรักษ์
ม.2
1
7
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:11:42
ด.ช.วิษณุ ชาติพุก
ม.2
1
9
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:08:14
นฤงพศ์ พันธ์สวัสดิ์
ม.2
1
4
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:07:45
ด.ช.พงศกร ปิ่นมณี
ม.2
1
5
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:05:13
ด.ญ.กฤติยา วัดเมือง
ม.2
1
16
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 09:04:56
ด.ช.ธีรนันท์ จันทร์กระจ่าง
ม.2
1
14
ท้ายหาด
4
5
09/01/2562 - 08:49:11
นางสาวสรินยา พวงแก้ว
ม.6
1
23
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:54:57
น.ส. ภัทราพร คลองประเสริฐ
ม.6
1
22
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:54:15
นางสาวอภิญญา ศรีโชติ
ม.6
1
29
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:52:50
น.ส.ปุญวย์ บุญชู
ม.6
1
28
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:52:41
นางสาว รัตนาภรณ์ คำภูษา
ม.6
1
12
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:52:26
น.ส.ณิชากร ถิ่นฐาน
ม.6
1
19
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:52:10
นางสาวพิมพ์วลัญช์ อินประเสริฐ
ม.6
1
26
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:51:08
นางสาววรรณิศา กรสวัสดิ์
ม.6
1
20
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:51:07
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:50:49
นางสาว อรวรรณ จิติวงศ์
ม.6
1
30
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:50:38
น.ส วรรณี อุดมขจรกิตติ
ม.6
1
13
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:49:38
น.ส.สิรวดี แย้มสอาด
ม.6
1
14
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:49:37
นางสาวชลนิชา พุทธชาติ
ม.6
1
9
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:45:46
นางสาว สุนิษา เกิดสังข์
ม.4
1
7
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:55:38
นางสาวเกตนิภา สลัดทุกข์
ม.4
1
13
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:52:17
นางสาวสุธินันท์ สามีหวัง
ม.4
1
9
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:50:56
นางสาว วันวิสา อยู่กลัด
ม.4
1
14
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:50:50
ทวีพร ภโลประการณ์
ม.5
2
17
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 15:01:47
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.1
2
7
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:34:48
นายวิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:34:02
่้ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
8
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:33:12
นาย ธวัชชัย อยู่ยงค์
ม.6
2
2
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:22:40
นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
10
ทั้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:22:26
น.ส.วิยะดา ศรีนาวา
ม.6
2
14
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:22:19
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
12
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:21:50
นางสาวเตย รักดี
ม.6
2
15
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:21:42
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
04/07/2561 - 09:23:24
นายเพชรนาคราช คงมณี
ม.6
2
6
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:51:47
นาย ณัฐพล มีสมบูรณ์
ม.6
2
10
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:50:51
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ม.6
2
3
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:50:39
นาย นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
11
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:48:31
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
13
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:48:04
น.ส.เขมิกา พร้อมมูล
ม.6
2
18
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:39:12
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:37:59
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:37:33
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:37:28
ปรัชญา ผดุงชนม์
ป.1
1
6
โนนโชงโลง
5
5
21/05/2561 - 08:48:15
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 11:54:48
นางสาว ยุวรินทร์ คุ้มภัย
ม.5
2
12
ท้ายหาด
4
5
09/02/2560 - 09:03:29
นาวสาว แสนรัก พัวเจริญ
ม.5
2
15
ท้ายหาด
3
5
02/02/2560 - 09:22:28
นางสาว อรรถพร เครือเทศ
ม.5
2
16
ท้ายหาด
3
5
02/02/2560 - 09:19:09
อุดม เติ้ล
ป.เอก
19
70
ไรดีว๊ะะ
3
5
29/08/2559 - 09:34:06
ด.ช ชินพัฒน์ อุยานนทรักษ์
ม.2
6
1
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:31:34
อิฟฟาฮาน สุขส.
ม.1
1
1
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:29:45
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15