คะแนน แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2 กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + D = Double Underline ขีดเส้นใต้ 2 เส้น...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นาย.ธวัชชัย อยู่ยงค์
ม.6
2
2
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:53:08
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ม.6
2
3
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:42:10
น.ส.เตย รักดี
ม.6
2
17
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:41:45
นาย นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
11
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:41:07
จีรพล สนเทศ
ม.6
2
12
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:40:49
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
13
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:39:32
น.ส พิชชาภัค หลิมสกุล
ม.6
2
14
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:39:31
นาย ณัฐพล มีสมบูรณ์
ม.6
2
10
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:39:26
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.1
2
9
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:35:54
น.ส.เขมิกา พร้อมมูล
ม.6
2
18
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:35:50
น.ส. วิยะดา ศรีนาวา
ม.6
2
16
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:33:30
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:33:02
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:31:43
นายเพชรนาคราช คงมณี
ม.6
2
6
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:25:55
ด.ช.ศิวกร ยูระพรชัย
ม.2
1
11
ท้ายหาด
4
5
21/06/2561 - 15:17:44
พิทักษ์
ม.2
1
9
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:17:17
ด.ช.ธนิสร หมื่นบาง
ป.3
1
3
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:17:10
ทรงพล พูลผล
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:16:07
ด.ช.อมรเทพ ท้ายหาด
ม.2
2
19
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:15:55
กิตติธร
ม.2
2
1
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:15:02
ด.ช.ศิวพงศ์ วาดเขียน
ม.2
1
12
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:12:33
ด.ช.ทวีศักดิ์ เบญจะวีระพงศิ์
ป.3
3
5
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:11:40
ศรัณย์ แห่เสียงดัง
ม.2
3
3
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:11:10
กิตติศักดิ์ สุจิตศรี
ม.2
3
1
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:09:45
ธัญญลักษณ์ บุญรัตน์
ม.2
1
19
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:42:00
นางสาว วรรณิศา กรสวัสดิ์
ม.5
1
20
ท้ายหาด
5
5
11/02/2561 - 11:29:32
นางสาว ธัญลักษณ์ ชัยยะธนวิบูลย์
ม.5
1
25
ท้ายหาด
5
5
11/02/2561 - 11:28:01
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 09:27:17
ด.ช.ณัฐวุฒ โชคสมบูรณ์
ป.4
3
4
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 14:08:34
ด.ช อนุพงศ์ ศรีนาค
ม.3
3
12
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 14:03:08
ด.ช.อนาวิน ชัยมงคล
ม.3
3
14
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:45:56
ด.ญ.วิยุดา สุทธสินธุ์
ม.1
3
19
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:44:54
ด.ช.อนาวอน ชัยมงคล
ม.3
3
14
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:44:37
ด.ช. ศราวุฒิ คชรัตน์
ม.3
3
10
ท้ายหาด
5
5
20/07/2560 - 13:38:06
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ปานอินทร์
ม.3
3
2
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:35:26
ด.ญ.กนกวรรณ บุญทิม
ม.3
3
16
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:34:25
ด.ญ ปรียานุช มีศิริ
ม.1
3
18
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:34:25
ด.ช.ธเนศ รุ่เรือง
ม.3
3
6
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:34:13
ด.ช.ณัฐวุฒิ รุนไพรัตน์
ม.3
3
5
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:33:18
ด.ช.สุท ธิเกียรติ มณีเนตร
ม.3
3
11
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:30:54
ด.ช.กมล บุญมา
ม.2
1
1
ท้ายหาด
3
5
30/01/2560 - 11:58:27
วันวิสา อยู่กลัด
ม.2
1
23
ท้ายหาด
3
5
30/01/2560 - 11:45:27
น.ส.วิภารัตน์ พยนต์ศิริ
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 11:52:16
นางสาว กานดา ตันสกุล
ม.3
2
15
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 11:51:43
น.ส ตรทีพย์ ประสพแสง
ม.3
3
17
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 10:18:38
นส.ธันยา ทรัพย์ศุภวัฒน์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 10:17:53
นางสาว อรถรพร เครือเทศ
ม.5
2
16
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:12:56
นางสาวยุวรินทร์ คุ้มภัย
ม.5
2
12
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:12:40
นางสาวกนกนิภา รอดนิกร
ม.5
2
13
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:06:54
นางสาววิชญาพร อัมภรัตน์
ม.6
13
14
กันทรารมณ์
3
5
08/01/2560 - 16:03:11
กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33