คะแนน แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2 กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ฟืนกลางป่าไม่มี ปลากลางทะเลทรายไม่ขาย - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นาย ศิรสิธิ์ สุยหนู
ป.4
3
14
ท้ายหาด
4
5
07/02/2562 - 10:22:14
ทวีพร ภโลประการณ์
ม.5
2
17
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 14:40:52
วิษณุ ชาติพุก
ม.2
1
9
ท้ายหาด
4
5
06/02/2562 - 08:13:25
น.ส.ณิชากร ถิ่นฐาน
ม.6
1
19
ท้ายหาด
3
5
01/02/2562 - 11:41:34
นางสาวสุรินทร์ทิพย์ นวลจันทร์
ม.6
1
15
ท้ายหาด
4
5
01/02/2562 - 11:39:45
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชูกุศล
ม.5
2
11
ท้ายหาด
3
5
30/01/2562 - 15:15:00
น.ส.โสนภา เสือเดช
ม.5
2
13
ท้ายหาด
4
5
30/01/2562 - 14:57:47
น.ส. ภัทราพร คลองประเสริฐ
ม.6
1
22
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:52:57
นางสาวชลนิชา พุทธชาติ
ม.6
1
9
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:48:20
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:47:57
นางสาว สมัย แก้วกัญยา
ม.4
2
19
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:45:11
วิยุดา สุทธสินธุ์
ม.4
2
12
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:45:00
นางสาวนันทวรรณ เชิดทอง
ม.4
2
16
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:44:58
เกษราภรณ์ ขำครุธ
ม.4
2
11
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:44:54
นางสาว นาขวัญ ป้านจันทร์
ม.4
2
17
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:44:12
นางสาว วราภรณ์ บุญเลิศ
ม.4
2
18
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:44:12
นาย ธนวิทย์ แย้มวิเชียร
ม.4
2
3
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:41:25
นาย นครินทร์ แก้วมณี
ม.4
2
4
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:40:57
อัครพล แสงทับทิม
ม.4
2
9
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:40:40
สัจธรรม จันทรศิริจิตต์
ม.1
1
1
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:40:34
นางสาวสุภาวดี ช้างทอง
ป.5
2
20
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:40:33
นาย วรเมธ เเซ่จิว
ม.4
2
5
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:39:21
ไมตรี สังข์พะบุโชติ
ม.4
2
2
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:39:17
นาย สหรัฐ สกุลคุ้ม
ม.4
2
1
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:39:16
ชุติวัต รสทิพย์
ม.4
2
7
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:39:16
ชฎาพร ทองคง
ม.4
2
15
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:39:00
นายวัชระ พรมโยธา
ม.4
2
6
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:37:16
นางสาว ศิรดา สุขเมือง
ม.4
2
13
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:35:38
นางสาวกมลวรรณ วงศ์วัฒน์
ม.4
2
14
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:35:02
น.ส. กนกวรรณ บุญทิม
ม.4
1
10
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:50:58
น.ส ปธิณญา ชมบุญอินทร์
ม.4
1
16
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:49:11
นางสาวสุธินันท์ สามีหวัง
ม.4
1
9
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:48:41
น.ส.โกมลดา ทวนทอง
ม.4
1
4
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:47:35
นายตะวัน คุ้มเเก้ว
ม.4
1
1
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:46:07
นส.พรพรรณ ทองคำ
ม.4
1
11
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:45:40
นางสาว สุนิษา เกิดสังข์
ม.4
1
7
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:43:51
น.ส.ศุภรัตน์ แสงสุวรรณ
ม.4
1
6
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:43:24
นางสาวอารีวรรณ แก้วมณี
ม.4
1
15
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:43:15
น.ส.นันท์ภัส ฆ้องกระแต
ม.4
1
5
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:42:47
นางสาวเกตนิภา สลัดทุกข์
ม.4
1
13
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:42:19
นาย ปรินธร ปานอินทร์
ม.1
1
1
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:41:13
นางสาว วันวิสา อยู่กลัด
ม.4
1
12
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:40:46
นายธราธร สายกิจ
ม.3
3
19
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:01:40
ด.ช.ธีรนัย ไทยแท้
ม.3
3
6
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:01:37
ด.ช นพดล วัชระมงคลสิน
ม.3
3
8
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:01:26
นาย ศิรสิทธิ์ สุยหนู
ป.4
3
3
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 10:59:25
นางสาวชาลิศา นิ่มสกุลบ
ม.5
2
14
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 15:13:00
น.ส.สิรินันท์ นวนผ่อง
ม.5
2
12
ท้ายหาด
4
5
02/01/2562 - 15:00:38
นาย ธวัชชัย พยุง
ป.6
2
1
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 15:00:09
ทวีพร ภโลประการณ์
ม.5
2
17
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 14:59:08
กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35