คะแนน แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2 กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

จะช้าเพื่ออยู่ต่อ หรือจะรีบเพื่อลาจาก - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ธัญญลักษณ์ บุญรัตน์
ม.2
1
19
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:42:00
นางสาว วรรณิศา กรสวัสดิ์
ม.5
1
20
ท้ายหาด
5
5
11/02/2561 - 11:29:32
นางสาว ธัญลักษณ์ ชัยยะธนวิบูลย์
ม.5
1
25
ท้ายหาด
5
5
11/02/2561 - 11:28:01
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 09:27:17
ด.ช.ณัฐวุฒ โชคสมบูรณ์
ป.4
3
4
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 14:08:34
ด.ช อนุพงศ์ ศรีนาค
ม.3
3
12
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 14:03:08
ด.ช.อนาวิน ชัยมงคล
ม.3
3
14
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:45:56
ด.ญ.วิยุดา สุทธสินธุ์
ม.1
3
19
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:44:54
ด.ช.อนาวอน ชัยมงคล
ม.3
3
14
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:44:37
ด.ช. ศราวุฒิ คชรัตน์
ม.3
3
10
ท้ายหาด
5
5
20/07/2560 - 13:38:06
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ปานอินทร์
ม.3
3
2
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:35:26
ด.ญ ปรียานุช มีศิริ
ม.1
3
18
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:34:25
ด.ญ.กนกวรรณ บุญทิม
ม.3
3
16
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:34:25
ด.ช.ธเนศ รุ่เรือง
ม.3
3
6
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:34:13
ด.ช.ณัฐวุฒิ รุนไพรัตน์
ม.3
3
5
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:33:18
ด.ช.สุท ธิเกียรติ มณีเนตร
ม.3
3
11
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:30:54
ด.ช.กมล บุญมา
ม.2
1
1
ท้ายหาด
3
5
30/01/2560 - 11:58:27
วันวิสา อยู่กลัด
ม.2
1
23
ท้ายหาด
3
5
30/01/2560 - 11:45:27
น.ส.วิภารัตน์ พยนต์ศิริ
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 11:52:16
นางสาว กานดา ตันสกุล
ม.3
2
15
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 11:51:43
น.ส ตรทีพย์ ประสพแสง
ม.3
3
17
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 10:18:38
นส.ธันยา ทรัพย์ศุภวัฒน์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 10:17:53
นางสาว อรถรพร เครือเทศ
ม.5
2
16
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:12:56
นางสาวยุวรินทร์ คุ้มภัย
ม.5
2
12
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:12:40
นางสาวกนกนิภา รอดนิกร
ม.5
2
13
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:06:54
นางสาววิชญาพร อัมภรัตน์
ม.6
13
14
กันทรารมณ์
3
5
08/01/2560 - 16:03:11
นางสาวจารุวัลย์ คันทะจันทร์
ม.6
13
9
กันทรารมณ์
3
5
08/01/2560 - 16:01:57
นาย ภูวดล ทองอยู่
ม.3
11
4
ท้ายหาด
4
5
24/09/2559 - 09:25:51
ด.ญ.อารียา กรมเมือง
ม.2
6
45
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:35:29
ด.ญ.ศุทธินี ปราบสงคราม
ม.2
6
39
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:34:01
ด.ญ.อารยา เอียดเหตุ
ม.2
6
44
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:33:41
ฮามีบ๊ะ,อนุจารี
ม.2
6
43
สตูลวิยา
3
5
29/08/2559 - 09:31:45
เกษรณ์ หลงโซะ
ม.2
6
22
สตูลวิทยา
4
5
29/08/2559 - 09:30:04
โชติกา สุวรรณกิจ
ม.1
1
1
สตูลวิทยา
4
5
29/08/2559 - 09:26:02
ชุติมณฑน์ ดิษร
ม.2
6
24
สตูลวิทยา
4
5
29/08/2559 - 09:25:55
เด็กชาย เมธาสิทธิ์ จิตต์หลัง
ม.2
6
5
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:18:28
นางสาวอัจฉราภรณ์ รองสำลี
ม.6
7
22
กันทรารมณ์
3
5
18/02/2559 - 17:27:37
นางสาววราภรณ์ รักษ์คิด
ม.6
7
17
กันทรารมณ์
3
5
18/02/2559 - 17:26:04
นายธีระทัต แก้วกุล
ม.6
7
2
กันทรารมณ์
3
5
18/02/2559 - 17:23:35
นางสาวณัฐกานต์ สาภัยพร
ม.6
7
9
กันทรารมณ์
3
5
18/02/2559 - 17:22:23
นางสาวบุษกร ฟองลม
ม.6
7
13
กันทรารมณ์
3
5
18/02/2559 - 17:20:45
ณิชา ชำนาญวาท
ม.6
8
20
กันทรารมณ์
3
5
08/12/2558 - 10:29:29
อำนาจ เนตรประเสริฐ
ม.3
1
1
วัดโพธิ์เกษตร
5
5
27/11/2558 - 10:06:04
รพีพลอย นิลกระจ่าง
ม.3
1
3
วัดโพธิ์เกษตร
3
5
27/11/2558 - 10:02:16
ด.ช.ณัฐวัฒน์ บุญพึ่ง
ม.3
1
7
วัดโพธิ์เกษตร
3
5
27/11/2558 - 10:02:12
ดนุพล
ม.5
3
12
อัมพวันวิทยาลัย
3
5
22/09/2558 - 20:02:40
เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำมี
ม.3
2
34
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
16/09/2558 - 11:13:25
รัตน์ติการณ์ มาศเลิง
ม.3
8
27
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 15:02:07
รัตน์ติการณ์ มาศเลิง
ป.5
8
27
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 15:01:10
อาภัสรา ศรีวิชา
ม.3
8
42
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
14/09/2558 - 14:59:39
กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32