คะแนน ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

Thou shouldst eat to live ; not live to eat. ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นางสาวมัทนพร​ สองเมือง​
ม.5
3
31
กันตังพิทยากร
5
5
23/07/2561 - 21:17:42
ลลินทิ แก้วงาม
ม.5
2
15
กันทวิทยา
4
5
20/07/2561 - 20:06:58
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ม.6
2
3
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:36:18
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
1
13
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:30:10
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ป.7
2
3
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:28:35
นาย นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
11
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:28:28
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:28:27
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:27:58
นาย ณัฐพล มีสมบูรณ์
ม.6
2
10
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:27:55
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:27:47
จีรพล สนเทศ
ม.6
2
12
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:27:33
น.ส. วิยะดา ศรีนาวา
ม.6
2
16
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:26:43
น.ส.เตย รัดี
ม.6
2
17
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:26:33
น.ส พิชชาภัค หลิมสกุล
ม.6
2
14
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:25:38
น.ส.เขมิกา พร้อมมูล
ม.6
2
18
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:25:13
นาย.ธวัชชัย อยู่ยงค์
ม.6
2
2
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:24:29
นายเพชรนาคราช คงมณี
ม.6
2
6
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:22:34
ทรงพล พูลผล
ม.2
3
4
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:17:11
ด.ช.ธนิสร หมื่นบาง
ป.3
1
3
ท้ายหาด
4
5
21/06/2561 - 15:13:06
ด.ช.ศิวกร ยูระพรชัย
ม.2
1
11
ท้ายหาด
4
5
21/06/2561 - 15:11:46
ทรงพล พูลผล
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:10:48
กิตติธร
ม.2
2
1
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:10:19
พิทักษ์
ม.2
1
9
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:09:21
ด.ช.ศิวพงศ์ วาดเขียน
ม.2
1
12
ท้ายหาด
4
5
21/06/2561 - 15:09:12
ด.ช.ทวีศักดิ์ เบญจะวีระพงศิ์
ม.1
3
5
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:07:44
ด.ช.อมรเทพ ท้ายหาด
ม.2
2
19
ท้ายหาด
3
5
21/06/2561 - 15:07:31
กิตติศักดิ์ สุจิตศรี
ป.3
3
1
ท้ายหาด
4
5
21/06/2561 - 15:05:35
ศรัณย์ แห่เสียงดัง
ม.2
3
13
ท้ายหาด
4
5
21/06/2561 - 15:05:13
ด.ย.ณัฐริกา เกตุพงศ์
ม.1
1
1
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:45:24
ด.ญ. อาภัสสรา อารมณ์ชื่น
ม.2
1
22
นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:45:13
ด.ช.นพดล สุทโธ
ม.1
1
1
oklki
3
5
23/05/2561 - 09:44:26
ด.ช. นันทวัตน์ จริตงาม
ม.3
1
13
นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:44:16
ด.ย.ณัฐริกา เกตุพงสื
ม.1
1
1
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:44:07
ด.ช.พรมมินทร์ นวลสุทธิ์
ม.2
1
3
นาสาร
5
5
23/05/2561 - 09:43:53
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:43:18
ด.ช.นพดล สุทโธ
ม.1
1
1
oklki
4
5
23/05/2561 - 09:43:03
รัฐธรรมนูญ ใฝสอา
ม.1
1
12
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:43:01
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ป.3
1
4
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:42:46
ด.ช.ภานุวัฒน์ ยวนเกิด
ม.2
1
15
นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:42:18
ด.ช.อารักษ์ ทองสง่า
ม.1
1
2
นาสาร
5
5
23/05/2561 - 09:42:15
มงคล กรับทอง
ม.2
1
11
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:42:01
ด.ช.ธวัชชัย พรมเมน
ม.2
1
8
นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:41:58
เด็กหญิง ชนาภา วิทยปรีชากุล
ม.2
1
25
นาสาร
5
5
23/05/2561 - 09:41:48
นพดล หนูไพยันต์
ม.2
1
1
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:41:28
เด็กหญิงสุวภัทร บุญศรี
ม.2
1
17
นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:41:19
ด.ช.ปัญญพงศ์ แก้วนรา
ม.2
1
14
นาสาร
5
5
23/05/2561 - 09:41:18
ด.ช. ยศภัทร ศรประสิทธิ์
ม.1
1
5
นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:41:15
ศิริวัฒน์ บุญยะกิจ
ม.1
1
1
ร.ร นาสาร
4
5
23/05/2561 - 09:41:00
ด.ญ ณัฐพร วิบูลย์พันธ
ม.2
1
26
นาสาร
5
5
23/05/2561 - 09:40:55
ด.ญ บัณฑิตา ปฤษฎางค์กูล
ม.2
1
27
นาสาร
3
5
23/05/2561 - 09:40:53
กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61