คะแนน ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

แกล้งโง่ให้ถูกเวลาเป็นยอดฉลาด - สุภาษิตจีน...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นายสุริยน หวยพระ
ม.3
3
16
ท้ายหาด
5
5
07/02/2562 - 10:18:55
นาย ศิรสิธิ์ สุยหนู
ป.4
3
14
ท้ายหาด
5
5
07/02/2562 - 10:18:12
สุริยน หวยพระ
ม.3
3
16
ท้ายหาด
5
5
07/02/2562 - 10:16:55
วัยวัฒน์ พวงมาลัย
ม.5
2
6
ท้ายหาด
3
5
06/02/2562 - 13:54:35
กนกวรรณ
ม.1
1
1
กันทรารมณ์
4
5
06/02/2562 - 13:12:31
วิษณุ ชาติพุก
ม.2
1
9
ท้ายหาด
4
5
06/02/2562 - 08:07:36
นางสาวสุรินทร์ทิพย์ นวลจันทร์
ม.6
1
15
ทเายหาด
3
5
01/02/2562 - 11:37:22
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชูกุศล
ป.6
2
11
ท้ายหาด
3
5
30/01/2562 - 15:09:20
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญชูกุศล
ม.5
2
11
ท้ายหาด
3
5
30/01/2562 - 15:07:28
น.ส.โสนภา เสือเดช
ม.5
2
13
ท้ายหาด
3
5
30/01/2562 - 14:47:16
นายณัฐวุฒิ สุดปราการ
ม.5
1
2
ท้ายหาด
4
5
28/01/2562 - 20:10:45
ด.ญ.มณีวัลย์ กันอรุณ
ม.3
1
22
ท้ายหาด
4
5
14/01/2562 - 09:28:38
นางสาวขวํญแก้ว เครือสินธ์
ม.6
1
18
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:51:43
oางสาวปัทมา สุริยะ
ม.6
1
10
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:51:11
น.ส. ภัทราพร คลองประเสริฐ
ม.6
1
22
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:50:16
นางสาว ธัญลักษณ์ ชัยยะธนวิบูลย์
ม.6
1
25
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:49:56
นางสาว กาญจนา เครือสินธ์
ม.6
1
17
ท้ายหาด
4
5
04/01/2562 - 11:48:42
นางสาวชลนิชา พุทธชาติ
ม.6
1
9
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:47:05
นาย ขวัญชัย ศรสิทธิ
ม.6
1
1
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:46:29
นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
ม.6
1
3
ท้ายหาด
3
5
04/01/2562 - 11:45:26
นางสาว ชนิภรณ์ ปิ่นแก้ว
ม.6
1
8
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:44:51
นายธีรภัทร สินธ์ศิริ
ม.6
1
2
ท้ายหาด
5
5
04/01/2562 - 11:43:17
วิยุดา สุทธสินธุ์
ม.4
2
12
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:40:09
นางสาวนันทวรรณ เชิดทอง
ม.4
2
16
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:38:52
นางสาว สมัย แก้วกัญยา
ม.4
2
19
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:38:51
เกษราภรณ์ ขำครุธ
ม.4
2
11
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:37:39
นางสาวสุภาวดี ช้างทอง
ม.4
2
20
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:37:15
นางสาว วราภรณ์ บุญเลิศ
ม.4
2
18
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:35:46
นางสาว นาขวัญ ป้านจันทร์
ม.4
2
17
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:35:45
สัจธรรม จันทรศิริจิตต์
ม.4
2
22
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:32:47
อัครพล แสงทับทิม
ม.4
2
9
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:32:34
นาย วรเมธ เเซ่จิว
ม.4
2
5
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:32:01
นาย นครินทร์ แก้วมณี
ม.4
2
4
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:31:59
นายวัชระ พรมโยธา
ม.4
2
6
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:31:49
ไมตรี สังข์พะบุโชติ
ม.4
2
2
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:31:49
นาย สหรัฐ สกุลคุ้ม
ม.4
2
1
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:31:48
นางสาว ศิรดา สุขเมือง
ม.4
2
13
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:31:39
ชฎาพร ทองคง
ม.4
2
15
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 14:31:31
นาย ธนวิทย์ แย้มวิเชียร
ม.4
2
3
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:31:21
ชุติวัต รสทิพย์
ม.4
2
7
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 14:30:22
นางสาวกมลวรรณ วงศ์วัฒน์
ม.4
2
14
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 14:29:23
น.ส. ศวิตา วงศ์มีแก้ว
ม.4
1
8
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:47:15
นาย นครินทร์ ปานยศ
ม.4
1
3
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:43:56
น.ส ปธิณญา ชมบุญอินทร์
ม.4
1
16
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:43:40
น.ส ปธิณญา ชมบุญอินทร์
ม.1
1
16
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:41:05
นางสาว สุนิษา เกิดสังข์
ม.4
1
7
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:40:56
น.ส. กนกวรรณ บุญทิม
ม.4
1
10
ท้ายหาด
4
5
03/01/2562 - 11:38:56
นาย ปรินธร ปานอินทร์
ม.4
1
2
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:37:41
นางสาวสุธินันท์ สามีหวัง
ม.4
1
9
ท้ายหาด
3
5
03/01/2562 - 11:37:22
นางสาว วันวิสา อยู่กลัด
ม.4
1
12
ท้ายหาด
5
5
03/01/2562 - 11:37:12
กำลังแสดงหน้าที่ 1/64 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64