แบบทดสอบ : การออกแบบฟันเฟือง

easy-learn.net

The fox changes his skin but not his habits. สนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีได้ แต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้ - สุภาษิตอังกฤษ...

ข้อที่ 1
เครื่องมือใดใช้ในการตัดเส้นขอบที่ไม่ต้องการในฟันเฟืองออก
   Cut Circular
   Delete Circular
   Cut Line Segment
   Delete Line Segment
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 2
คำสั่งใดที่ใช้ในการทำซ้ำฟันเฟือง
   Edit / Cut
   Edit / Paste
   Edit / Copy
   Edit / Duplicate
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 3
ขั้นตอนแรกของการสร้างฟันเฟืองคือข้อใด
   วาดซี่เฟือง
   วาดเส้นตรง
   วาดเส้นวงกลม
   กำหนดความหนา
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 4
คำสั่งใดเป็นการกำหนดให้มีฟันเฟืองอยู่รอบเส้นวงกลม
   Circular
   Total angle
   Rectangular
   Separation angle
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 5
หลังจากวาดเส้นฟันเฟืองเรียบร้อยแล้ว ก่อนการทำซ้ำซี่ฟันที่วาดต้องทำขั้นตอนใดก่อน
   กด Shift ค้างไว้
   ลากรอบซี่ฟันเฟือง
   เลือกเครื่องมือ Select Lines
   ตัดเส้นที่เกินเข้ามาในวงกลมออก
   ยังไม่ตอบ