แบบทดสอบ : การลงสีพื้นผิวและการสร้างแบบ

easy-learn.net

เงินทองร้อยล้าน ยังน้อยกว่าน้ำใจร้อยดวง - สุภาษิตจีน...

ข้อที่ 1
การเขียนแบบแปลนต้องเลือกการทำงานในหัวข้อใด
   Plane Design
   Plane Drawing
   Workplanes Design
   Engineering Drawing
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 2
การลงสีพื้นผิวต้องเลือกการทำงานในหัวข้อใด
   Design
   Color Design
   Photo Album
   Engineering Drawing
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 3
การการลงสีพื้นผิวต้องเลือกคำสังใดเพื่อสร้างภาพใหม่
   Images / Materials
   Materials / Custom
   Image / New Image
   Picture / New Picture
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 4
กลุ่มสีใดที่สามารถเทเป็นฉากหลังของวัตถุได้
   metal
   speacial
   non-metal
   background
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 5
เครื่องมือใดที่ทำให้ทราบระยะระหว่างเส้น 2 เส้นบนแบบแปลน
   Line Dimension
   Linear Dimension
   Angular Dimension
   Diametric Dimension
   ยังไม่ตอบ