แบบทดสอบ : การประกาศตัวแปรและการรับค่าทางแป้นพิมพ์

easy-learn.net

โภคทรัพย์เป็นผลลัพธ์ของค่าแรง - สุภาษิตจีน...

ข้อที่ 1
คำสั่ง scanf("%d", d); เป็นคำสั่งที่ตรงกับข้อใด
  รับตัวอักษรเก็บในตัวแปร d
  รับข้อความเก็บในตัวแปร d
  รับตัวเลขจำนวนจริงเก็บในตัวแปร d
  รับตัวเลขจำนวนเต็มเก็บในตัวแปร d
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 2
คำสั่ง scanf("%f", y); เป็นคำสั่งที่ตรงกับข้อใด
  รับตัวอักษรเก็บในตัวแปร y
  รับข้อความเก็บในตัวแปร y
  รับตัวเลขจำนวนจริงเก็บในตัวแปร y
  รับตัวเลขจำนวนเต็มเก็บในตัวแปร y
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 3
การประกาศชื่อตัวแปรในภาษาซีข้อใดไม่ถูกต้อง
  money1
  MoNeY
  1money
  money_1
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 4
คำสั่ง scanf("%s", n); เป็นคำสั่งที่ตรงกับข้อใด
  รับตัวอักษรเก็บในตัวแปร n
  รับข้อความเก็บในตัวแปร n
  รับตัวเลขจำนวนจริงเก็บในตัวแปร n
  รับตัวเลขจำนวนเต็มเก็บในตัวแปร n
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 5
คำสั่ง scanf("%c", &a); เป็นคำสั่งที่ตรงกับข้อใด
  รับตัวอักษรเก็บในตัวแปร a
  รับข้อความเก็บในตัวแปร a
  รับตัวเลขจำนวนจริงเก็บในตัวแปร a
  รับตัวเลขจำนวนเต็มเก็บในตัวแปร a
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 6
ข้อใดไม่ถูกต้อง
  scanf("%d", &a);
  scanf("%f", &a);
  scanf("%c", &a);
  scanf("%s", &a);
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 7
ข้อใดเป็นการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บข้อความ
  int  st
  float  st
  char  st
  char  st[10]
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 8
ข้อใดเป็นการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บตัวอักษร 1 ตัว
  int  c
  float  c
  char  c
  char  c[10]
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 9
ข้อใดเป็นการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บตัวเลขจำนวนเต็ม
  int  x
  float  x
  char  x
  char  x[10]
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 10
ข้อใดเป็นการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง
  int  a
  float  a
  char  a
  char  a[10]
ยังไม่ตอบ