แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือเบื้องต้น 2

easy-learn.net

บวชผ้าเหลืองก็เสียหาย สึกผ้าลายก็เปลือง - สุภาษิตจีน...

ข้อที่ 1

หากต้องการเปลี่ยนมุมมองของวัตถุให้พอดีกับจอภาพควรเลือกแถบเครื่องมือชนิดใด
   หมายเลข 1
   หมายเลข 2
   หมายเลข 7
   หมายเลข 8
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 2

ในการสร้างรูปทรงกระบอกตัน แถบเครื่องมือใดที่ใช้เป็นลำดับสุดท้าย
   หมายเลข 12
   หมายเลข 11
   หมายเลข 10
   หมายเลข 8
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 3

แถบเครื่องมือชนิดใดใช้เลือกมุมของวัตถุ
   หมายเลข 4
   หมายเลข 6
   หมายเลข 7
   หมายเลข 10
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 4

แถบเครื่องมือชนิดใดใช้เลือกด้านของวัตถุ
   หมายเลข 6
   หมายเลข 7
   หมายเลข 8
   หมายเลข 10
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 5

แถบเครื่องมือหมายเลขใดใช้ในการยืดวัตถุ
   หมายเลข 3
   หมายเลข 8
   หมายเลข 11
   หมายเลข 12
   ยังไม่ตอบ