HOME

ย้อนกลับ

การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

easy-learn.net

มนุษย์บอกนั่นนี่ แต่สวรรค์ไม่ใช่นั่นนี่ - สุภาษิตจีน...


การปรับมุมมองด้วยแป้นพิมพ์
ใช้ปุ่มลูกศร บน ล่าง ซ้าย และขวา


การปรับมุมมองโดยการใช้เมาส์
โดยการกดปุ่ม Scroll ของเมาส์ลงตรงๆ แล้วเลื่อนเมาส์