HOME

ย้อนกลับ

การปรับมุมมอง โดยการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

easy-learn.net

Good to forgive ; best to forget. การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด - สุภาษิตอังกฤษ...


การปรับมุมมองด้วยแป้นพิมพ์
ใช้ปุ่มลูกศร บน ล่าง ซ้าย และขวา


การปรับมุมมองโดยการใช้เมาส์
โดยการกดปุ่ม Scroll ของเมาส์ลงตรงๆ แล้วเลื่อนเมาส์