HOME

ย้อนกลับ

สร้างปกหน้า-หลัง

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + K = Small Caps ทำอักษรตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบเล็กๆ...