HOME

ย้อนกลับ

แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

easy-learn.net

God helps those who help themselves. พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง - สุภาษิตอังกฤษ...