HOME

ย้อนกลับ

แถบเครื่องมือปรับมุมมองและการกระทำเกี่ยวกับวัตถุ

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + P = Font Size Select เลือกขนาดแบบอักษร...