HOME

ย้อนกลับ

คำสั่งแทรกตาราง

easy-learn.net

It is a wise father that know his own child. พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี - สุภาษิตอังกฤษ...