HOME

การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

easy-learn.net

Thou shouldst eat to live ; not live to eat. ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน - สุภาษิตอังกฤษ...

การใช้โปรแกรม SwishMAX
 
 
เรื่อง
 
C1.1
แถบเครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรม SwishMAX 
C1.2
การลงสีวัตถุ 
C1.3
การจัดกลุ่มวัตถุ 
C1.4
การจัดลำดับวัตถุ 
T1.1
แบบทดสอบ : แถบเครื่องมือที่สำคัญ
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : Motion และ Effect
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.3
แบบทดสอบ : การลงสีวัตถุ
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.4
แบบทดสอบ : การรวมกลุ่มและการจัดลำดับ
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ