HOME

การใช้โปรแกรม Flash

easy-learn.net

ที่ใดมีคนที่นั่นมีชีวิต - สุภาษิตจีน...

 
 
เรื่อง
 
C1.1
โปรแกรม Flash คืออะไร 
C1.2
ชนิดของแฟ้มข้อมูล และคำที่ใช้ในโปรแกรม Flash 
C1.3
ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Flash 
C1.4
เครื่องมือที่สำคัญในโปรแกรม Flash 
T1.1
แบบทดสอบ : เครื่องมือที่สำคัญในโปรแกรม Flash
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.2
แบบทดสอบ : เลเยอร์
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
T1.3
แบบทดสอบ : ความเข้าใจเกี่ยวกับเลเยอร์
แสดงผลคะแนนการทำแบบทดสอบ