HOME

easy-learn.net

The more one has , the more one wants. ยิ่งมีมากเท่าใด ยิ่งต้องการมากเท่านั้น - สุภาษิตอังกฤษ...


ที่
หัวข้อ

จำนวนครั้ง

1
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

797,562

2
การใช้โปรแกรม Flash

41,265

3
การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

188,631

4
ภาษา HTML เบื้องต้น

130,082

5
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

66,275

6
กราฟิกพื้นฐาน

32,302

7
การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

17,679

8
การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

9,452

9
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10,490

10
สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

18,971

11
ภาษา C

7,541

12
Blender 3D

6,774

13
โปรแกรมเผยแพร่

7,543