HOME

easy-learn.net

ธรรมเนียมประเพณี อย่ามองข้าม - สุภาษิตจีน...


ที่
หัวข้อ

จำนวนครั้ง

1
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

793,855

2
การใช้โปรแกรม Flash

40,449

3
การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

186,959

4
ภาษา HTML เบื้องต้น

129,253

5
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

66,054

6
กราฟิกพื้นฐาน

32,143

7
การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

17,555

8
การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

9,351

9
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10,328

10
สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

18,759

11
ภาษา C

7,402

12
Blender 3D

6,676

13
โปรแกรมเผยแพร่

7,404