HOME

easy-learn.net

Never give advice unless asked. อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง - สุภาษิตอังกฤษ...


ที่
หัวข้อ

จำนวนครั้ง

1
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

794,972

2
การใช้โปรแกรม Flash

41,054

3
การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

187,944

4
ภาษา HTML เบื้องต้น

129,616

5
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

66,137

6
กราฟิกพื้นฐาน

32,206

7
การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

17,605

8
การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

9,385

9
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10,410

10
สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

18,898

11
ภาษา C

7,462

12
Blender 3D

6,715

13
โปรแกรมเผยแพร่

7,456