HOME

easy-learn.net

ฟังอ่านดูไม่คิดตาม เหมือนกินแล้วไม่ย่อย - สุภาษิตจีน...


ที่
หัวข้อ

จำนวนครั้ง

1
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

817,811

2
การใช้โปรแกรม Flash

42,127

3
การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

191,641

4
ภาษา HTML เบื้องต้น

131,099

5
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

67,010

6
กราฟิกพื้นฐาน

32,630

7
การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

17,909

8
การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

9,740

9
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10,812

10
สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

19,304

11
ภาษา C

7,967

12
Blender 3D

6,968

13
โปรแกรมเผยแพร่

7,886